Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.88.2020

Zarządzenie Nr OR.88.2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 6 kwietnia 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia pobierania opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania w Chorzowie na okres ogłoszonego stanu epidemii

Na podstawie art. 41 ust. 2 i art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.) oraz na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) Prezydent Miasta Chorzów zarządza:

§ 1

 1. Zawiesza się pobieranie opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania w Chorzowie ustalonych uchwałą XXXVIII/695/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009 r. Nr 149, poz. 2946 ze zm.), zwaną dalej uchwałą, za wyjątkiem opłat zryczałtowanych, o których mowa w § 4 uchwały, których obowiązek uiszczania nie ulega zawieszeniu.
 2. Okres ważności „karty mieszkańca”, o której mowa w § 3 ust. 1 uchwały, ulega wydłużeniu o okres obowiązywania niniejszego Zarządzenia z zaokrągleniem do pełnego miesiąca.
 3. Zawieszenie pobierania opłat obowiązuje przez okres ogłoszonego stanu epidemii.

 § 2

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie.

 § 4

 1. Zarządzenie podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Chorzów oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chorzów.
 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do odwołania.

 Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Zuzanna Kurczek, dnia: 2020-04-06
utworzony: 26-03-2020 / modyfikowany: 01-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu