Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.98.2020

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.133.2020 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 9.06.2020 R.

Zarządzenie Nr OR . 98 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.82.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad obniżki stawki czynszu za najem lokali użytkowych znajdujących się w budynkach będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Na podstawie art. 26 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz uchwały nr  XXII/420/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów, Prezydent Miasta Chorzów zarządza:

§ 1

W Zarządzeniu Nr OR.82.2020 Prezydenta Miast Chorzów z dnia 19 marca 2020r. w tytule Zarządzenia ogólne określenie przedmiotu Zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie ustalenia zasad obniżki stawki czynszu za najem lokali użytkowych znajdujących się w budynkach będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.”.

§ 2

Postanowienie § 1 zarządzenia Nr OR.82.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 marca 2020 r. otrzymuje następujące brzmienie:

 1. Dopuszcza się w gospodarczo uzasadnionych przypadkach czasowe zastosowanie obniżki stawki czynszu dla najemcy lokalu użytkowego na skutek wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
 2. Pomoc, o której mowa w niniejszym zarządzeniu stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

 § 3

 1. W § 2 zarządzenia Nr OR.82.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 marca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
  1. Obniżka może zostać udzielona na pisemny umotywowany wniosek Najemcy lokalu użytkowego prowadzącego działalność gospodarczą, której możliwość prowadzenia została prawnie ograniczona czasowo na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

  2) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
  2. Obniżka stawki czynszu w przypadkach określonych w ust. 1 może wynieść maksymalnie do 100% stawki czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego w okresie obowiązywania stanu epidemicznego lub stanu epidemii, a następnie maksymalnie do 50 % stawki czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego przez okres trzech kolejnych miesięcy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

  3) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
  4. Najemca ubiegający się o obniżkę, o której mowa w ust. 2 winien złożyć wniosek na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi informacje finansowe zawarte we wniosku oraz Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 2. W § 3 zarządzenia Nr OR.82.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 marca 2020 r.  wprowadza się następujące zmiany:

  1) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
  1. Najemca lokalu użytkowego prowadzący działalność gospodarczą nie objętą ograniczeniem na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej może złożyć stosowny umotywowany wniosek o udzielenie czasowej obniżki stawki czynszu.

  2) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
  2. Obniżka stawki czynszu w przypadku określonym w ust. 1 może wynieść maksymalnie do 50% stawki czynszu tytułu najmu lokalu użytkowego i jest udzielana na okres obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

  3) ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
  3. Obniżka stawki czynszu w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest udzielana począwszy od 1 dnia miesiąca, w którym został złożony przez Najemcę wniosek na okres obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

  4) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
  4. Najemca ubiegający się o obniżkę, o której mowa w ust. 2 winien złożyć wniosek na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi informacje finansowe zawarte we wniosku oraz Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 § 4

Załącznik nr 1 i nr 2, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 4 niniejszego zarządzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 § 5

Najemcy, którzy złożyli wnioski o przyznanie obniżki w czynszu zgodnie z zarządzeniem Nr OR.82.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 marca 2020 r. do czasu wejścia w życie niniejszego zarządzenia będą zobowiązani do uzupełnienia wniosku o dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 4 niniejszego zarządzenia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

§ 6

 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta oraz Dyrektorowi Zakładu Komunalnego PGM w Chorzowie.
 2. Nadzór na realizacją zarządzenia sprawuje III Zastępca Prezydenta Miasta.

 § 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Maciej Mostowik, dnia: 2020-04-16
utworzony: 15-04-2020 / modyfikowany: 01-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu