Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.105.2020

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.175.2020 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 24.08.2020 R.

Zarządzenie Nr OR . 105 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 28 kwietnia 2020 roku

o zmianie zarządzenia nr OR.101.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 maja 2018r. w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2019r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 10 ust.1 pkt 2 oraz art. 127 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 410 ze zm.)

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza

§ 1.

W § 3 Załącznika do Zarządzenia Nr OR.101.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 maja 2018r. dodaje się ust. 3a, 4a, 5a, o następującym brzmieniu:

„3a. Wniosek o skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego na rok szkolny 2020/2021 rodzice/ prawni opiekunowie dziecka składają do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów w terminie do dnia 24 czerwca 2020r. w formie papierowej lub elektronicznej”

„4a. Skierowania uczniów na rok szkolny 2020/2021 do poszczególnych placówek zostaną wydane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Chorzów w porozumieniu z Publiczną Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Chorzowie w terminie do dnia 31 lipca 2020r.”

„5a. Dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie nie złożyli wniosku w terminie określonym w ust. 3a, a które nie podlegały zwykłej procedurze rekrutacji, będą  kierowane do oddziałów specjalnych w szkole ogólnodostępnej lub w zespole szkół specjalnych, do oddziałów lub na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w terminie do dnia 31 sierpnia 2020r.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Kotarska, dnia: 2020-04-28
utworzony: 23-04-2020 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu