Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.108.2020

Zarządzenie Nr OR . 108 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie odwołania zarządzenia w sprawie czasowego zawieszenia pobierania opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania w Chorzowie na okres ogłoszonego stanu epidemii

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 t.j. z dn. 2020.04.21)  oraz na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461 t.j. z dn.2019.08.05) Prezydent Miasta Chorzów zarządza:

§ 1

Uchyla się Zarządzenie Nr OR.88.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia pobierania opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania w Chorzowie na okres ogłoszonego stanu epidemii (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2020 r. poz. 3048).

§ 2

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie.

 § 4

  1. Zarządzenie podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Chorzów oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chorzów.
  2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia jego ogłoszenia.

 Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Zuzanna Kurczek, dnia: 2020-04-30
utworzony: 29-04-2020 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu