Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.114.2020

Zarządzenie Nr OR . 114 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie standardów zatrudniania pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 713), art. 32 ust. 1 i 2 pkt 5 art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 511 z późn zm.), art. 8 ust.15, art. 29 ust.1 pkt.3, art. 57 ust. 1 i 2 Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2019 r. poz.1148 z późn zm.), art. 44 ust 3 pkt 1 oraz art. 69 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019r. poz. 869 z późn zm.)

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza

§ 1.

 1. Ustalić standardy zatrudniania pracowników administracji i obsługi w przedszkolach i szkołach stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

  Standardy zatrudnienia administracji i obsługi obejmują w szczególności następujące stanowiska (etaty):
  1) sekretarz szkoły,
  2) referent/samodzielny referent/starszy referent,
  2a) specjalista/starszy specjalista
  3) sprzątaczka,
  4) woźna/woźny,
  5) konserwator/rzemieślnik/dozorca/palacz,
  6) intendent,
  7) kucharka,
  8) pomoc kuchenna,
  9) woźna oddziałowa (w przedszkolach).

 2. Standardy zatrudnienia administracji i obsługi nie obejmują następujących stanowisk wynikających ze specyfiki funkcjonowania przedszkoli i szkół:
  1) ratownik,
  2) inspektor BHP.

 3. Łączny limit etatów, o których mowa w ust.1, z wyłączeniem pracowników stołówek szkolnych, przysługujący szkole w danym roku budżetowym ustalany jest na podstawie aneksu nr 1 do arkusza organizacji pracy szkoły tj. wg stanu na początek roku szkolnego rozpoczynającego się przed danym rokiem budżetowym. 

 4. Łączny limit etatów, o których mowa w ust. 1, przysługujący w przedszkolu w danym roku szkolnym, ustalany jest na podstawie wyników rekrutacji do przedszkola.

 5. Dyrektor przedszkola w ramach łącznego limitu etatów określa szczegółową strukturę zatrudnienia w zarządzanej placówce oraz może dokonywać jej zmian.

 6. Dyrektor szkoły/zespołu  w ramach łącznego limitu etatów obsługi (etaty sprzątaczek oraz obsługi technicznej) określa szczegółową strukturę zatrudnienia w zarządzanej placówce oraz może dokonywać jej zmian.

 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki funkcjonowania placówki łączny limit etatów przysługujący danej placówce może zostać zwiększony. Decyzję w tej sprawie podejmuje I Zastępca Prezydenta Miasta na podstawie umotywowanego wniosku dyrektora oraz w ramach środków finansowych zabezpieczonych w budżecie oświaty na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi.

§ 2.

 1. W przypadku pracowników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 6 – 8 Zarządzenia, łączny limit etatów, przysługujących w przedszkolu, szkole lub zespole szkół w danym roku budżetowym ustalany jest na podstawie średniej liczby wydawanych obiadów, określonej w sporządzanych przez placówki raportach żywieniowych z okresu od października roku poprzedniego do marca danego roku budżetowego.
 2. Raporty żywieniowe, o których mowa w ust. 1, przedszkola, szkoły podstawowe oraz zespoły składają w księgowości ZEFO w okresach miesięcznych, do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który sporządzany jest raport.
 3. Wymiar zatrudnienia na stanowiskach wymienionych w § 1 ust.2 Zarządzenia podlega uzgodnieniu z I Zastępcą Prezydenta Miasta do dnia sporządzenia projektu budżetu na rok następny z zastrzeżeniem § 4.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki funkcjonowania placówki, w szczególności z uwagi na wydłużone godziny pracy, basen znajdujący się w placówce lub świadczenie usług oświatowych w dwóch odrębnych budynkach w ramach danej placówki. (dwa budynki lub basen lub wydłużone godziny pracy) łączny limit etatów może zostać zwiększony. Decyzja o zwiększeniu zatrudnienia, na podstawie umotywowanego wniosku dyrektora oraz w ramach środków finansowych zabezpieczonych w budżecie oświaty na wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi podlega uzgodnieniu z I Zastępcą Prezydenta Miasta.
 5. Sprawy dotyczące zatrudniania pracowników administracji i obsługi w przedszkolach i szkołach nieuregulowane niniejszym zarządzeniem podlegają uzgodnieniu z I Zastępcą Prezydenta Miasta.

§ 3.

Standardy zatrudnienia pracowników administracji i obsługi, o których mowa w § 1 i § 2  Zarządzenia obowiązują od dnia 1 września 2020 r.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli, szkół i zespołów prowadzonych przez Miasto Chorzów.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 6.

Traci moc Zarządzenie Nr OR.155.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 września 2017r. w sprawie standardów zatrudniania pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych działających na terenie Chorzowa.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydenta Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Kotarska, dnia: 2020-05-21
utworzony: 22-05-2020 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu