Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.125.2020

Zarządzenie Nr OR . 125 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 28 maja 2020 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.126.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta Chorzów posiadających osobowość prawną oraz członków zarządów spółek prawa handlowego, w których udział Miasta Chorzów przekracza 50% kapitału zakładowego.

Na podstawie z art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz. U. z 2019r; poz. 2136) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr OR.126.2012r. z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta Chorzów posiadających osobowość prawną oraz członków zarządów spółek prawa handlowego, w których udział Miasta Chorzów przekracza 50% kapitału zakładowego wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:
„w sprawie: przyjęcia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów posiadających osobowość prawną.”

2) w § 1:
a) skreśla się wyrazy „i członków zarządów” oraz „lub spółek prawa handlowego”,
b) skreśla się pkt 3 i 4;

3) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nagroda roczna jest przyznawana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.”;

4) w § 2:
a) wyrazy „Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu” zastępuje się wyrazami „Dyrektora Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki”,
b) skreśla się ust. 4;

5) w § 3:
a) skreśla się lit. c,
b) w tiret pierwsze skreśla się wyrazy „lub członek zarządu spółki”;

6) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nagroda może być przyznawana w zależności od wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zadań wykonywanych przez jednostki z uwzględnieniem warunków ustalonych w ust. 2 i 4.”;

7) w § 5:
a) skreśla się ust. 3,
b) w ust. 4 pkt 2 skreśla się wyrazy „3 i 4”.

 Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2020-05-28
utworzony: 28-05-2020 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu