Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.134.2020

Zarządzenie Nr OR . 134 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 9 czerwca 2020 roku

w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowych akcji w spółce Ruch Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie.

Na podstawie art 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Wnieść do spółki Ruch Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Cichej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS Nr 0000224997, NIP 627-25-24-625, REGON 278335653 wkład pieniężny w wysokości 1.100.000 zł. (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) w celu pokrycia wartości obejmowanych akcji zwykłych na okaziciela serii „Z”, dla objęcia których przewidziano środki finansowe w budżecie Miasta Chorzów na 2020 r.

§ 2.

W zamian za wkład pieniężny określony w §1 niniejszego Zarządzenia Miasto Chorzów obejmie 1.100 000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „Z” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą akcję, o łącznej wartości nominalnej 1.100.00,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych).

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM Chorzów.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Marcin Kępa, dnia: 2020-06-09
utworzony: 10-06-2020 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu