Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.144.2020

Zarządzenie Nr OR . 144 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie ustanowienia na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Metalowców, odpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu, na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy nieruchomości sąsiedniej.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XLV/601/01 z dnia 27 września 2001 r. w sprawie obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

  1. Ustanowić odpłatną służebność gruntową, poprzez obciążenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Metalowców, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 709/99 o powierzchni 893 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00017662/4, prawem przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Metalowców, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 763/99 o powierzchni 116.818 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00017663/1.
  2. Zakres służebności przedstawiony został na mapie, która stanowi "załącznik" do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązać każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy nieruchomości władnącej do urządzenia i utrzymywania tej części nieruchomości obciążonej, z której będą korzystać, tj. drogi dojazdowej.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Marta Latacz-Sokół, dnia: 2020-06-30
utworzony: 01-07-2020 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu