Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.153.2020

Zarządzenie Nr OR . 153 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu wczesnego wykrywania gruźlicy wśród osób powyżej 26 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów” w 2020 r. - II edycja oraz powołania Komisji Konkursowej. 

Na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)

zarządza:

§ 1.

 1. Ogłosić konkurs ofert na wybór realizatora „Programu wczesnego wykrywania gruźlicy wśród osób powyżej 26 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów” w 2020 r. - II edycja.
 2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przeprowadzić konkursu ofert zgodnie ze szczegółowymi warunkami i informacjami o przedmiocie konkursu ofert stanowiącymi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Konkurs przeprowadzi Komisja w składzie przewodnicząca, zastępca przewodniczącej oraz członkowie

§ 4.

 1. W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w §1, powołać Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w składzie:

  1) Przewodnicząca:
  Mariola Roleder - Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów

  2) Z-ca Przewodniczącej:
  Bożena Łuczyńska - Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Chorzów

  3) Członek:
  Sylwia Fojcik - Inspektor w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Chorzów

  4) Członek:
  Agnieszka Nowak–Czop - Główny Specjalista w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Chorzów

 2. Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 5.

W posiedzeniach Komisji z głosem doradczym mają prawo uczestniczyć:

1) Halina Hiltawska - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Chorzów

2) Barbara Tabin - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Chorzów

3) Bernadeta Biskup - Członek Komisji Zdrowia Rady Miasta Chorzów

4) Marek Dudek - Członek Komisji Zdrowia Rady Miasta Chorzów

§ 6.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zdrowia.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miasta

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Sylwia Fojcik, dnia: 2020-07-24
utworzony: 23-07-2020 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu