Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.173.2020

Zarządzenie Nr OR . 173 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 12 sierpnia 2020 roku

w sprawie ustanowienia na nieruchomościach położonych w Chorzowie przy ul. Truchana 4 i 6, służebności gruntowych, polegających na prawie przechodu i przejazdu, na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy nieruchomości sąsiednich.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XLV/601/01 z dnia 27 września 2001 r. w sprawie obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

 1. Ustanowić służebność gruntową, poprzez obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Truchana 6, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 82 o powierzchni 587 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00013232/3, prawem przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Truchana 4, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 83 o powierzchni 536 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00013231/6, stanowiącej własność Miasta Chorzów we współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych.
 2. Zakres służebności przedstawiony został na mapie, która stanowi "załącznik" do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

 1. Ustanowić służebność gruntową, poprzez obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Truchana 6, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 82 o powierzchni 587 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00013232/3, prawem przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy nieruchomości, położonej w Chorzowie za ul. Truchana 2, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 84 o powierzchni 346 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00002303/2, stanowiącej własność Miasta Chorzów.
 2. Zakres służebności przedstawiony został na mapie, która stanowi "załącznik" do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

 1. Wyrazić zgodę na ustanowienie służebności gruntowej, obciążającej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Chorzów we współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych, położonej w Chorzowie przy ul. Truchana 4, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 83 o powierzchni 536 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00013231/6, prawem przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy nieruchomości, położonej w Chorzowie za ul. Truchana 2, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 84 o powierzchni 346 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00002303/2, stanowiącej własność Miasta Chorzów.
 2. Zakres służebności przedstawiony został na mapie, która stanowi "załącznik" do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Służebności opisane w § 1-3 są ekwiwalentne.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 6.

Traci moc Zarządzenie nr OR.80.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. Truchana 6.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Marta Latacz-Sokół, dnia: 2020-08-12
utworzony: 21-08-2020 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu