Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.207.2020

Zarządzenie Nr OR . 207 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 24 września 2020 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia Gminy Chorzów w drodze spisu z natury.

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 2 ust. 1 pkt. 4 i art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 351 z późn. zm.) oraz § 6. ust. 1 Instrukcji Inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Chorzów, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.29.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zasad odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji.

zarządzam:

§ 1.

Przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych i wyposażenia Gminy Chorzów w drodze spisu z natury, w terminie do dnia 15 stycznia 2021 roku.

§ 2.

Przeprowadzenie inwentaryzacji, o której mowa w § 1, zlecam stałej komisji inwentaryzacyjnej powołanej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Chorzów nr OR.203.2020 z dnia 16 września 2020 roku.

§ 3.

Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 grudnia 2020r.

§ 4.

 1. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej powołuje członków Zespołu Spisowego.
 2. Dyrektorów Wydziałów i Kierowników Biur zobowiązuję do:
  1) oddelegowania pracowników wyznaczonych do prac w Zespołach Spisowych, na czas określony przez Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej,
  2) udostępnienia Zespołowi Spisowemu pomieszczeń Wydziału, Biura, w celu przeprowadzenia spisu oraz do wskazania wyposażenia oraz wszystkich środków trwałych użytkowanych przez dany Wydział lub Biuro.

§ 5.

Zobowiązuję Komisję Inwentaryzacyjną do:

 1. przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób odpowiedzialnych,
 2. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta Chorzów,
 3. sporządzenia protokołu z rozliczenia inwentaryzacji,
 4. przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do dnia 15 stycznia 2021r.

§ 6.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Rafał Kutynia, dnia: 2020-09-24
utworzony: 17-09-2020 / modyfikowany: 30-10-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu