Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.211.2020

Zarządzenie Nr OR . 210 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów - Szefa Obrony Cywilnej
z dnia 29 września 2020 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.199.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Chorzów systemu wczesnego ostrzegania w mieście Chorzów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 17 ust. 7 i art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późniejszymi zmianami) i § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850) i § 4 pkt 1 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U z 2013 poz. 96), oraz Zarządzenia Nr 589/15 Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania oraz Wytycznych Wojewody Śląskiego –  Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 16.01.2008 r. w sprawie rodzajów formacji obrony cywilnej tworzonych na terenie województwa śląskiego, ich struktur organizacyjnych, czasów osiągania gotowości do działania oraz zadań i wyposażenia,

zarządzam co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr OR.199.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Chorzów, zmienia się załącznik nr 1: „Wykaz jednostek organizacyjnych system wczesnego wykrywania i alarmowania”, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 nie ulegają zmianie.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Jadwiga Fiema, dnia: 2020-09-30
utworzony: 02-10-2020 / modyfikowany: 15-10-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu