Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.230.2020

Zarządzenie Nr OR . 230 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie powołania komisji do wyboru Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Chorzów

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr XXVIII/450/2020 Rady Miasta Chorzów z dnia  29 października 2020 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu  Prezydent Miasta

zarządza, co następuje:

§ 1.

 1. Ogłasza się konkurs mający na celu wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Chorzów.
 2. Konkurs będzie prowadzony zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, z zachowaniem zasad przejrzystości, jawności i uczciwej oraz równej konkurencji.
 3. Szczegółowe warunki konkursu określone są w zaproszeniu do składania ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Chorzów wraz ze Specyfikacją Warunków Konkursu, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

 1. W celu wyboru Agenta Emisji powołuje się komisję w składzie:
  1) Małgorzata Kern - Przewodnicząca Komisji
  2) Teresa Grzesica - Sekretarz
  3) Wojciech Bochenek - Członek
  4) Jolanta Budziaszek - Członek
 2. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny złożonych ofert, przeprowadzenie negocjacji z wybranymi oferentami, sporządzenie protokołu z konkursu i zaproponowanie wyboru Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Chorzów.

§ 3.

Prezydent Miasta Chorzów dokona ostatecznego wyboru Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Chorzów poprzez zatwierdzenie propozycji komisji konkursowej.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Monika Liniewiecka, dnia: 2020-11-12
utworzony: 30-10-2020 / modyfikowany: 19-11-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu