Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.237.2020

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.208.2022 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 04.11.2022 R.

Zarządzenie Nr OR . 237 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 19 listopada 2020 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Miasta Chorzów organizacjom pozarządowym oraz  podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i współpracy międzynarodowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e i art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

zarządzam:

 § 1.

Ustalić Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Miasta Chorzów organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i współpracy międzynarodowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki, a nadzór nad jego wykonaniem Pierwszemu Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzania traci moc Zarządzenie Nr OR.253.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Miasta Chorzów organizacjom pozarządowym oraz  podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i współpracy międzynarodowej.

 § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Aleksandra Łamik-Hypa, dnia: 2020-11-19
utworzony: 17-11-2020 / modyfikowany: 08-11-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu