Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.238.2020

Zarządzenie Nr OR . 238 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 19 listopada 2020 roku

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego IV kadencji w Chorzowie

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.), art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz.218) oraz uchwały Rady Miasta Chorzów Nr VII/94/11 z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Chorzowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W celu zapewnienia efektywnej współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Chorzowie, z dniem 27 listopada 2020r. powołać Zespół Interdyscyplinarny IV kadencji, zwany dalej Zespołem, w następującym składzie:

 1. Pani Danuta Szary - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów, przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie,
 2. Pani Teresa Gabor - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie,
 3. Pani Alina Sychowicz - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie,
 4. Pani Katarzyna Augustyniak - przedstawiciel Ośrodka Wsparcia Rodziny w Chorzowie,
 5. Pani Joanna Łuczak - przedstawiciel Ośrodka Wsparcia Rodziny w Chorzowie,
 6. Pani Ewa Sankiewicz - kurator sądowy - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Chorzowie,
 7. Pani Irena Gałkowska - kurator sądowy - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Chorzowie,
 8. Pani Iwona Stebel - kurator sądowy - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Chorzowie,
 9. Aleksandra Latos-Pawełczyk - Prokurator Prokuratury Rejonowej w Chorzowie,
 10. Pani Katarzyna Wiernicka - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie,
 11. Pani Halina Hiltawska - przedstawiciel reprezentujący ochronę zdrowia w Chorzowie,
 12. Pani Irena Świerczyńska - przedstawiciel reprezentujący oświatę w Chorzowie.

§ 2.

 1. Zadaniem Zespołu jest budowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Chorzowie poprzez integrowanie i koordynowanie działania służb, instytucji, organizacji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Miasta Chorzów.
 2. Zespół realizuje zadanie, o którym mowa w ust.1 w szczególności przez:
  a) Koordynowanie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie i realizowanie działań przewidzianych w programie,
  b) Diagnozowanie i monitorowanie sytuacji rodzinnych, w których dochodzi do przemocy,
  c) Prowadzenie kompleksowych działań w środowisku, w którym dochodzi do przemocy,
  d) Inicjowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchomienia procedur mających na celu jej powstrzymanie,
  e) Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc,
  f) Opracowywanie adekwatnych strategii postępowania w przypadku rozpoznania i zgłoszenia przemocy.
 3. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
 4. W skład grupy roboczej mogą wchodzić członkowie zespołu, a także osoby spoza zespołu zaproszone do współpracy przez przewodniczącego zespołu.

§ 3.

Z dniem 27 listopada 2020r. traci moc zarządzenie OR/184/2017 z dnia 07 listopada 2017r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego III kadencji w Chorzowie z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Dorota Szołtysek, dnia: 2020-11-19
utworzony: 17-11-2020 / modyfikowany: 06-10-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu