Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.241.2020

Zarządzenie Nr OR . 241 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie: powołania Zespołu ds. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta Chorzów

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

 1. Powołać Zespół ds. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta Chorzów, zwany dalej Zespołem, w składzie:
  1) Krzysztof Karaś – Przewodniczący Zespołu,
  2) Izabela Duda – Zastępca Przewodniczącego Zespołu,
  3) Katarzyna Kiołbasa – Członek Zespołu,
  4) Joanna Czechowska – Członek Zespołu,
  5) Katarzyna Hohuł-Musiała – Członek Zespołu,
  6) Marta Semba – Członek Zespołu,
  7) Wojciech Bochenek – Członek Zespołu,
  8) Radosław Szmyra – Członek Zespołu.
 2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć również inni pracownicy Urzędu Miasta Chorzów, a także w charakterze ekspertów osoby niezatrudnione w Urzędzie Miasta Chorzów, wskazane przez Przewodniczącego Zespołu.
 3. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, jego Zastępca lub inny wyznaczony przez Przewodniczącego Członek Zespołu.
 4. Obsługę administracyjno-organizacyjną prac Zespołu zapewnia Referat Kadr Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy przygotowanie i wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w Urzędzie Miasta Chorzów, w tym w szczególności:

1) określenie kryteriów wyboru instytucji finansowej, z którą powinna zostać zawarta umowa o zarządzanie PPK,
2) dokonanie oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK z perspektywy ich efektywności w zarządzaniu aktywami, posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi oraz najlepiej rozumianego interesu osób zatrudnionych,
3) rekomendacja Prezydentowi Miasta Chorzów instytucji finansowej, oferującej najkorzystniejsze warunki w myśl kryteriów określonych w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych,
4) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia przez Prezydenta Miasta Chorzów porozumienia dotyczącego wyboru instytucji finansowej z działającą w Urzędzie Miasta Chorzów zakładową organizacją związkową,
5) analiza narzędzi informatycznych funkcjonujących w Urzędzie Miasta Chorzów pod względem technicznych możliwości wdrożenia i funkcjonowania PPK,
6) opracowanie rekomendacji dotyczących dokonywania wpłat dodatkowych przekazywanych przez pracodawcę, z uwzględnieniem możliwości finansowych Miasta Chorzów,
7) przekazywanie pracownikom Urzędu Miasta Chorzów informacji dotyczących utworzenia i zasad funkcjonowania PPK.

§ 3.

Zespół przedłoży Prezydentowi Miasta Chorzów protokół końcowy z prac wraz z udokumentowaną rekomendacją instytucji finansowej oferującej zarządzanie PPK w Urzędzie Miasta Chorzów oraz projektem porozumienia, o którym mowa w § 2 pkt 4 Zarządzenia w terminie do dnia 15 lutego 2021 roku.

§ 4.

Zespół ulega rozwiązaniu z dniem zawarcia umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową.

§ 5.

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miasta Chorzów do udzielania wszelkiej pomocy w celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań Zespołu.

§ 6.

Wykonanie zarządzenie powierza się Przewodniczącemu i członkom Zespołu.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2020-11-24
utworzony: 25-11-2020 / modyfikowany: 25-11-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu