Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.243.2020

Zarządzenie Nr OR . 243 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 26 listopada 2020 r.

o zmianie Zarządzenia Nr OR.87.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia, użytkowania i ustalenia stawek opłat abonamentowych za wydzielone stanowiska postojowe zastrzeżone „kopertą” na drogach publicznych na terenie miasta Chorzów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz z art. 22 ust. 1 i 2 w zw. z art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 470 ze zm.)

zarządzam:

§ 1

W Zarządzeniu Nr OR.87.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia, użytkowania i ustalenia stawek opłat abonamentowych za wydzielone stanowiska postojowe zastrzeżone „kopertą” na drogach publicznych na terenie miasta Chorzów wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Niniejsze zarządzenie dotyczy obszaru dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy Chorzów.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ustalić stawkę opłaty abonamentowej miesięcznej za jedno wydzielone stanowisko postojowe zastrzeżone „kopertą” w wysokości:
1) 400 zł na obszarze strefy płatnego parkowania w Chorzowie,
2) 200 zł poza obszarem strefy płatnego parkowania w Chorzowie.”

§ 2

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Zdzisław Moskal, dnia: 2020-11-26
utworzony: 01-12-2020 / modyfikowany: 01-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu