Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.248.2020

Zarządzenie Nr OR . 248 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 9 grudnia 2020 roku

w sprawie inwentaryzacji depozytów i innych walorów znajdujących się w kasach Urzędu Miasta Chorzów

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 2 ust. 1 pkt. 4 i art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 351 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 i ust. 2 Instrukcji Inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Chorzów, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.29.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zasad odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji.

zarządzam:

§ 1.

Przeprowadzić inwentaryzację depozytów i innych walorów znajdujących się w kasach Urzędu Miasta Chorzów, według stanu księgowego na dzień 31 grudnia 2020 roku.

 § 2.

Przeprowadzenie inwentaryzacji, o której mowa w § 1, zlecam stałej komisji inwentaryzacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów.

 § 3.

Zobowiązuję Komisję do:

  1. Przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie  odpowiedzialnych.
  2. Sporządzenia protokołu z przeprowadzonej inwentaryzacji.
  3. Przekazania Skarbnikowi Miasta kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do dnia 15 stycznia 2021r.

 § 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Rafał Kutynia, dnia: 2020-12-09
utworzony: 04-12-2020 / modyfikowany: 10-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu