Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.252.2020

Zarządzenie Nr OR . 252 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 grudnia 2020 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów zadań z zakresu zdrowia publicznego pn. „Organizacja specjalistycznego wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży, eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi” oraz „Zapewnienie w ramach działalności prowadzonej przez środowiska abstynenckie wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu, w tym prowadzenia działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików”

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z póżn.zm.) oraz art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015r.
o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2365 z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1

 1. Ogłasza się konkurs ofert na wybór realizatorów zadań z zakresu zdrowia publicznego pn.:
  1) „Organizacja specjalistycznego wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży, eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi”
  2) „Zapewnienie w ramach działalności prowadzonej przez środowiska abstynenckie wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu, w tym prowadzenia działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików”
 2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Treść ogłoszenia o konkursie ofert, o którym mowa w §1 podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

 

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 ]

pobierz plik: [ Załączniki nr 2, 3, 4, 5 ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 6 ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 7 ]osoba odpowiedzialna za treść: Jadwiga Cudzich, dnia: 2020-12-10
utworzony: 10-12-2020 / modyfikowany: 10-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu