Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.261.2020

Zarządzenie Nr OR . 261 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 28 grudnia 2020 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadań:
1. „Organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego dla rodzin, w szczególności z problemem alkoholowym – mieszkańców Chorzowa”,
2. „Prowadzenie dziennego Domu „Senior +” w lokalu usytuowanym w Chorzowie, przy ul. Skrajnej 2A”.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

 § 1.

Powołać Komisję Konkursową ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadań:

 1. „Organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego dla rodzin, w szczególności z problemem alkoholowym – mieszkańców Chorzowa”,
 2. „Prowadzenie dziennego Domu „Senior +” w lokalu usytuowanym w Chorzowie, przy ul. Skrajnej 2A”,

w następującym składzie:

 1. Danuta SZARY - Przewodnicząca Komisji
 2. Teresa GABOR - Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Jadwiga CUDZICH - Członek Komisji
 4. Marzena WOŹNIAK - Sekretarz Komisji

Ponadto do udziału w pracach Komisji zapraszam Panią Gabrielę SKRZYPEK – przedstawiciela organizacji pozarządowej.

§ 2.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert na realizację zadania oraz określenie propozycji wysokości dotacji na jego dofinansowanie.

§ 3.

 1. Posiedzenie Komisji Konkursowej zwoła Przewodniczący (w przypadku jej nieobecności Zastępca Przewodniczącego).
 2. Przebieg posiedzenia będzie protokołowany przez Sekretarza Komisji.
 3. Dokumentacja konkursowa, w tym protokół z posiedzenia, przechowywana będzie w Wydziale Polityki Społecznej.

§ 4.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2020-12-28
utworzony: 30-12-2020 / modyfikowany: 30-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu