Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.2.2021

Zarządzenie Nr OR . 2 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 4 stycznia 2021r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą szkolną i akademicką, zamieszkałą w Chorzowie w dziedzinie sportu i rekreacji w poszczególnych dyscyplinach sportowych na okres od 08.02.2021 r. do 17.12.2021 r.

Na podstawie uchwały Nr XXVIII/455/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie Programu współpracy na 2021 rok Miasta Chorzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Prezydent Miasta Chorzów 

z a r z ą d z a:

§ 1.

Powołać Komisję Konkursową ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą szkolną i akademicką, zamieszkałą w Chorzowie w dziedzinie sportu i rekreacji w poszczególnych dyscyplinach sportowych na okres od 08.02.2021 r. do 17.12.2021 r., w następującym składzie:

1. Rafał ZAREMBA - Przewodniczący Komisji
2. Aleksandra ŁAMIK-HYPA - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Monika MICHAŁEK - Członek Komisji
4. Alina ZAWADA - Członek Komisji
5. Marek KRYCHOWSKI - Członek Komisji
6. Marceli SMOGULSKI - Sekretarz Komisji

§ 2.

1. Zadaniem Komisji będzie weryfikacja i ocena zgłoszeń konkursowych oraz przedstawienie propozycji dotacji na prowadzenie zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą szkolną i akademicką, zamieszkałą w Chorzowie w dziedzinie sportu i rekreacji w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2021 roku.

2. Terminy posiedzeń Komisji wyznaczy Przewodniczący Komisji.

§ 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 4.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miasta

Rozdzielnik:

  1. Członkowie Komisji
  2. Wydział KS
  3. a/aosoba odpowiedzialna za treść: Anita Badura, dnia: 2021-01-04
utworzony: 30-12-2020 / modyfikowany: 08-01-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu