Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.19.2021

Zarządzenie Nr OR . 19 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 27 stycznia 2021 roku

o zmianie: Zarządzenia nr OR.100.2018 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr OR.100.2018 wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:  „2. Ustawie pzp – rozumie się przez ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 z późn. zm.).”
 2. W § 1. ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. SWZ - rozumie się przez to Specyfikację Warunków Zamówienia zgodnie z warunkami określonymi:
  a) dla wartości równych lub powyżej progów unijnych w art. 134 ustawy pzp.
  b) dla wartości poniżej progów unijnych w art. 281 ustawy pzp.”
 3. W § 1. ust. 13) otrzymuje brzmienie: „13) Progach unijnych – rozumie się przez to kwoty ustalone w aktach wykonawczych Komisji Europejskiej wydanych na podstawie art. 6 ust. 5 dyrektywy 2014/24/UE.”
 4. W § 1. ust. 19) otrzymuje brzmienie: „19) Zespole - rozumie się zespół osób, który może być powołany do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w przypadku zamówienia na roboty budowlane lub usługi, którego wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro.”
 5. W § 3 po ustępie  ust. 2 dodaje się ust. 2a który brzmi: „2a Dyrektorzy przekazują do kierownika Biura Zamówień Publicznych aktualizację planów zamówień publicznych.”
 6. W § 3 w ustępie ust. 6. po wyrazach „na stronie Bip” dodaje się wyrazy oraz na stronie ezamówienia. gov.pl”
 7. W § 3. po ustępie ust. 6 dodaje się ust. 6a który brzmi: „6a Kierownik Biura Zamówień Publicznych sporządza aktualizację planu zamówień publicznych informujący o postępowaniach o udzielenie zamówienia jakie wydziały przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym, do których istnieje obowiązek stosowania ustawy pzp i zamieszcza go na stronie internetowej BIP oraz na stronie ezamówienia.gov.pl”
 8. W § 4. ust. 1 lit. c) tiret 10 otrzymuje brzmienie: „-informacja w zakresie przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) i 8)”
 9. W § 4. ust. 1 lit. c) tiret 14 otrzymuje brzmienie: „-wskazanie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli mają stanowić podstawę wykluczenia wykonawców z postępowania (fakultatywne podstawy wykluczenia);”
 10. W § 4. ust. 1 lit. d) otrzymuje brzmienie: „d) proponowania merytorycznego uzupełnienia składu komisji do udzielenia zamówienia publicznego, (sekretarza komisji wskazuje Kierownik Biura Zamówień Publicznych)”
 11. W § 4. ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W przypadku proponowania trybu innego niż podstawowy (dla zamówień równych lub poniżej progów unijnych) lub przetargu nieograniczonego bądź ograniczonego (dla zamówień powyżej progów unijnych), a w szczególności trybu niekonkurencyjnego (negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki) wniosek winien zwierać uzasadnienie spełniające przesłanki do zastosowania wskazanego trybu, a w przypadku trybów niekonkurencyjnych, również dane podmiotów, które zostaną zaproszone do negocjacji lub podmiotu, któremu zamierza się udzielić zamówienia.”
 12. W § 4. ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadku zamówienia na roboty budowlane lub usługi, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro Wydział może zaproponować skład zespołu osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia.”
 13. W § 5. ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 3.”
 14. W § 5. ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” oraz wskazuje się w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.”
 15. W § 5. ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, należy wskazać, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.”
 16. W § 6. po ustępie 4 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu: „5. Dla zamówień równych lub przekraczających progi unijne Wydział przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, dokonuje analizy potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia.”
 17. W § 6. po ustępie po dodanym ustępie 5 dodaje się ustęp 6 w brzmieniu: „Analiza, o której mowa w ust. 5, obejmuje w szczególności:
  1) badanie możliwości zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb z wykorzystaniem zasobów własnych;
  2) rozeznanie rynku:
  a) w aspekcie alternatywnych środków zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb,
  b) w aspekcie możliwych wariantów realizacji zamówienia albo wskazuje, że jest wyłącznie jedna możliwość wykonania zamówienia.”
 18. W § 6. po dodanym ustępie. 6 dodaje się ustęp. 7 w brzmieniu: „7. Analiza, o której mowa w ust. 5, wskazuje:
  1) orientacyjną wartość zamówienia dla każdego ze wskazanych wariantów, o których mowa w ust. 6 pkt 2 lit. b;
  2) możliwość podziału zamówienia na części;
  3) przewidywany tryb udzielenia zamówienia;
  4) możliwość uwzględnienia aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych zamówienia;
  5) ryzyka związane z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia.”
 19. W § 6. po dodanym ustępie 7 dodaje się ustęp. 8 w brzmieniu: „8. Wydział nie musi dokonywać analizy o której mowa w ust. 5 w przypadkach określonych w art. 83 ust. 4 ustawy pzp.”
 20. W § 7. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Powołanie komisji przetargowej (zwanej dalej Komisją) jest obligatoryjne jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza 130 000,00 zł.”
 21. W § 7. ust. 4 otrzymuje brzmienie: „W przypadku zamówienia na roboty budowlane lub usługi, którego wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro, do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia może zostać powołany zespół osób, zwany „Zespołem”, przy czym Zespół powoływany jest dla jednego lub więcej powiązanych ze sobą zamówień publicznych,”
 22. W § 7. ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Komisja jest grupą pomocniczo-opiniodawczą kierownika zamawiającego.”
 23. W § 8. ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie: „opracowanie specyfikacji warunków zamówienia, gdy ustawa pzp wymaga jej stosowania i przedstawienie dyrektorowi wydziału do akceptacji w części merytorycznej i kierownikowi Biura Zamówień Publicznych do akceptacji w części formalnej oraz zamieszczanie na BIP”
 24. W § 8. ust. 2 lit. b) tiret 1 otrzymuje brzmienie: „- w Biuletynie Zamówień Publicznych – za pośrednictwem Portalu Urzędu Zamówień Publicznych, bądź w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – za pośrednictwem Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,”
 25. W § 8. ust. 4 lit. c) otrzymuje brzmienie: „c) modyfikuje według potrzeb treść specyfikacji warunków zamówienia i po akceptacji dyrektora zamieszcza ją na stronie internetowej”
 26. W § 8. ust. 4 lit. f) otrzymuje brzmienie:  „f) sporządza wezwania skierowane do wykonawców o uzupełnienie oświadczeń lub dokumentów w trybie art. 107 ust. 2 lub 128 ust. 1 ustawy pzp oraz o udzielenie wyjaśnień treści złożonych ofert na podstawie art. 223 ust. 1,”
 27. W § 8. ust. 4 lit. g) otrzymuje brzmienie: „g) sporządza zawiadomienia o dokonaniu poprawy omyłek na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy pzp oraz inne informacje, zawiadomienia i wezwania skierowane do wykonawców,”
 28. W § 8. ust. 4 lit. k) otrzymuje brzmienie: „k) przygotowuje projekt umowy z wykonawcą na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do SWZ i zaparafowany przez kierownika Biura Zamówień Publicznych i Radcę Prawego/Adwokata  przekazuje do wydziału,”
 29. W § 8. ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Biuro reprezentuje prezydenta w postępowaniach, prowadzonych przez Miasto, w sprawie zamówień publicznych przed organami zewnętrznymi.”
 30. W § 11. ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Wraz z zaproszeniem do składania ofert przekazuje się wykonawcom specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wyznaczony w zaproszeniu termin składania ofert winien uwzględniać czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty.”
 31. Nazwa Rozdziału VI otrzymuje brzmienie: „Udzielanie Zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej 130 000 zł, a także innych wyłączonych ze stosowania ustawy.”
 32. W § 12. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Do postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł, a także innych wyłączonych ze stosowania ustawy, jak również innych procedur szczególnych zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta.”
 33. W § 12. ust. 6 lit. C pkt. 1) otrzymuje brzmienie: „1) Udzielenie zamówienia w ramach projektu przez beneficjenta następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności w przypadku zamówień o wartości niższej niż 130 000 zł, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).”
 34. W § 14. ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadku postępowań, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza 130 000 zł oraz jednocześnie nie ma obowiązku stosowania ustawy pzp zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na BIP”
 35. § 15. otrzymuje brzmienie: „3. W przypadku postępowań, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza 130 000 zł oraz jednocześnie nie ma obowiązku stosowania ustawy pzp zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na BIP”
 36. § 16. otrzymuje brzmienie: „Cała dokumentacja z postępowania o zamówienie przechowywana jest w wydziale merytorycznym, który jest odpowiedzialny za jego realizację oraz archiwizację dokumentacji. Wydział udostępnia informacje dotyczące prowadzonych przez siebie zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130 000 zł, a także innych do których nie stosuje się ustawy Pzp zainteresowanym osobom zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz procedurami zatwierdzonymi przez Prezydenta Miasta; do zamówień, o których mowa w § 14 ust. 3 postanowienia stosuje się odpowiednio.”
 37. W § 17. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz w załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE, zwane dalej „zamówieniami na usługi społeczne” zawarte są w dziale IV rozdziale 4 ustawy pzp.”
 38. W § 17. ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi stosuje się przepisy ustawy właściwe dla:
  1) zamówień klasycznych, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne – jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest równa lub przekracza równowartość kwoty 750 000 euro, z uwzględnieniem zmian wynikających z działu IV rozdziału 4;
  2) zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne – jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130 000 zł.”
 39. Wykreśla się w § 17 ust. 3.
 40. W § 18. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Biuro Zamówień Publicznych począwszy od stycznia 2012 r. prowadzi zbiorczy rejestr postępowań o udzielenie zamówienia z podziałem na zamówienia publiczne do 30 000 euro i powyżej, a od stycznia 2021 r. z podziałem na zamówienia publiczne nie przekraczające 130 000 zł oraz innych, które nie podlegają stosowaniu ustawy pzp i równej lub powyżej kwoty 130 000 zł dla których jest obowiązek stosowania ustawy pzp zawierający:
  a) numer sprawy,
  b) wskazanie wydziału, na rzecz którego dokonywano zamówienia,
  c) dostawy, usługi według rodzaju zamówienia, roboty budowlane oraz kod CPV,
  d) całkowita wartość zamówienia
  e) wskazanie wykonawcy,
  f) wartość podpisanej umowy (netto i brutto) bądź zlecenia
  g) termin realizacji umowy.”
 41. W § 18. ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Dokumentacja dotycząca postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej równowartość w złotych 30 000 euro (dla postępowań ogłoszonych od stycznia 2021 r. od 130 000 zł dla których jest obowiązek stosowania ustawy pzp) jest przechowywana przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego w Biurze Zamówień Publicznych, z zastrzeżeniem, iż dokumentacja przetargowa dotycząca zamówień publicznych z 2011 roku przekazana do wydziałów merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zamówienia publicznego, jest przez te wydziały przechowywana.”
 42. W § 19. ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) roczne dla Biura Zamówień Publicznych w zakresie udzielonych zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości w złotych 30 000 euro (od roku 2022 równej lub przekraczających kwotę 130 000 zł dla których jest obowiązek stosowania ustawy) oraz zamówień, do których nie stosuje się ustawy pzp,”
 43. W § 19. ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie: „Biuro Zamówień Publicznych dokonuje analizy sprawozdań Wydziałów o udzielonych zamówieniach i sporządza na ich podstawie sprawozdanie roczne o udzielonych zamówieniach o wartości nie przekraczającej równowartości w złotych 30 000 euro (od roku 2022 równej lub przekraczających kwotę 130 000 zł dla których jest obowiązek stosowania ustawy) oraz zamówieniach, do których nie stosuje się ustawy pzp.”
 44. W Załączniku nr 4 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w ust. 1 DOKUMENT 2 otrzymuje brzmienie: „DOKUMENT 2: SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  W dokumencie SWZ wstawia się link do dokumentu, który w formie załącznika umieszczamy uprzednio na serwerze BIP (jak załączniki do dokumentów wprowadzanych do BIP).
  W przypadku specyfikacji, których wielkość przekracza możliwość samodzielnego wprowadzenia do BIP, dokument w formie elektronicznej wprowadzenia na serwer pracownik Wydziału Informatyki.”
 45. W Załączniku nr 5 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w § 7. ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym (komisją), a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych w ustawie pzp oraz z zastrzeżeniem ust. 3 jak również przewidzianymi w ustawie pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.”
 46. W Załączniku nr 5 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w § 7. ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Komisja poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe uwzględniając przy tym konsekwencje tych poprawek oraz inne pomyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ SWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.”
 47. Zmienia się treść Załączników nr 7, 8 i 9 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, które otrzymują nowe brzmienia i stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
 48. Wykreśla się załącznik nr 10 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów realizujących zamówienia publiczne, Skarbnikowi Miasta i Kierownikowi Biura Zamówień Publicznych.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 3 ]osoba odpowiedzialna za treść: Wojciech Bochenek, dnia: 2021-01-27
utworzony: 25-01-2021 / modyfikowany: 27-01-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu