Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.24.2021

Zarządzenie Nr OR . 24 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 29 stycznia 2021 roku

o zmianie: Zarządzenia Nr OR.222.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 października 2020 roku w sprawie zmiany organizacji pracy i zasad bezpośredniej obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Chorzów w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), § 23 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316 z późn. zm.), art. 207 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) oraz z uwagi na wystąpienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-Cov-2, w związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w Urzędzie Miasta Chorzów oraz w trosce o bezpieczeństwo interesantów, a także w celu zapewnienia ciągłości pracy Urzędu Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr OR.222.2020 z dnia 15 października 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1.

Wprowadza się następujące zasady bezpośredniej obsługi interesantów we wszystkich wydziałach i biurach Urzędu Miasta Chorzów:
1) interesanci przed wizytą w Urzędzie Miasta są zobowiązani umówić się telefonicznie, dzwoniąc na wskazane w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia numery telefonów,
2) przed wejściem do Urzędu interesanci powinni zdezynfekować ręce oraz umożliwić wykonanie pomiaru temperatury ciała, a podczas wizyty realizować obowiązek zakrywania ust i nosa, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
3) składanie podań i dokumentów w Urzędzie Miasta realizowane jest poprzez wrzucenie ich do urny stojącej w holu Urzędu,
4) wydziały Urzędu Miasta obsługują również strony telefonicznie i za pośrednictwem elektronicznych narzędzi (mail, sekap, epuap),
5) zapewnia się interesantom możliwość wejścia do budynku urzędu w celu zapoznania się z informacjami urzędowymi, znajdującymi się na tablicy ogłoszeń.”

2)  § 2 skreśla się,

3)  Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

4)  Załącznik nr 2 skreśla się.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr OR.222.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 października 2020r. pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów/Kierownikom Biur, a nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 roku.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2021-01-29
utworzony: 27-01-2021 / modyfikowany: 02-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu