Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.34.2021

Zarządzenie Nr OR . 34 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 11 lutego 2021 roku

w sprawie opracowania „Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Chorzów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 i art. 33 ust 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z póżn. zm.) i  art. 4 ust. 1 pkt. 20 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 13 ust. 1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r., Nr 152, poz. 1911) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2018 r. o wydaniu Polityczno - Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. z 2019 r. poz. 15) oraz Zarządzenia Nr 63/20 Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad opracowania planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej województwa śląskiego oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego oraz Zarządzenia Nr 232/20 Wojewody Śląskiego z dnia 21 lipca 2020 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia zasad opracowania planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej województwa śląskiego oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego  Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Opracować nowy Plan operacyjny funkcjonowania miasta Chorzów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, zwany dalej „Planem operacyjnym”, zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu nr 63/20 Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020 roku.

 § 2.

W celu opracowania nowego Planu operacyjnego powołuję zespół w składzie:
1) Przewodniczący: - Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
2) Członkowie:
a) Główny Specjalista Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
b) Starszy Inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

§ 3.

Proces opracowania „Planu operacyjnego” obejmuje:
1) Sporządzenie nowego „Planu operacyjnego”.
2) Uzgodnienie sporządzonego „Planu operacyjnego”.
3) Zatwierdzenie sporządzonego i uzgodnionego „Planu operacyjnego”.
4) Opracowanie nowych kart realizacji zadań operacyjnych.

§ 4.

Harmonogram procesu opracowania Planu operacyjnego przedstawia załącznik Nr 1.

§ 5.

Zobowiązuję Dyrektorów wydziałów, Kierowników biur Urzędu Miasta oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych do wykonania zadania określonego w § 3 pkt 4 niniejszego zarządzenia, w zakresie swoich kompetencji i w uzgodnieniu z Dyrektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

§ 6.

Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych czynię odpowiedzialnym za zapewnienie warunków technicznych i organizacyjnych, w tym związanych z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego sporządzenia „Planu operacyjnego” i dokumentów z nim związanych oraz z zarchiwizowaniem nieaktualnego „Planu operacyjnego”.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]


ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Grzegorz Barczyk, dnia: 2021-02-11
utworzony: 10-02-2021 / modyfikowany: 18-05-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu