Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.45.2021

Zarządzenie Nr OR . 45 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 22 lutego 2021 roku

w sprawie odpowiedzialności za wyposażenie użytkowane w Urzędzie Miasta Chorzów

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.)

zarządzam

§ 1.

 1. Nadzór nad wyposażeniem wydziałów/biur oraz nad zachowaniem przez pracowników należytej staranności w użytkowaniu tego wyposażenia powierza się Dyrektorom Wydziałów i Kierownikom Biur.
 2. Nadzór nad wyposażeniem gabinetów i sekretariatów Prezydenta Miasta oraz jego Zastępców powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr.
 3. Nadzór nad pozostałym wyposażeniem Urzędu, a także środkami transportu powierza się Dyrektorowi Wydziału Obsługi Technicznej.

§ 2.

 1. Wyposażenie poszczególnych stanowisk pracy jest powierzane pracownikom użytkującym to wyposażenie.
 2. Każdy pracownik, któremu powierzono mienie Urzędu, posiada kartotekę użytkownika wyposażenia prowadzoną w formie elektronicznej w programie przeznaczonym do inwentaryzacji majątku Urzędu.
 3. Kartotekę, o której mowa w ust. 2 prowadzi Wydział Obsługi Technicznej i Referat Ewidencji Wydatków i Środków Trwałych.
 4. Jeżeli określone wyposażenie użytkuje więcej niż jedna osoba – wyposażenie powierza się jednej z tych osób.
 5. Osoby, którym powierza się wyposażenie, wskazuje Dyrektor Wydziału, określając jednocześnie składniki mienia objętego odpowiedzialnością każdej z tych osób.
 6. Wyposażenie gabinetów i sekretariatów Prezydenta Miasta i jego Zastępców powierza się osobom zatrudnionym w sekretariatach Prezydenta Miasta i jego Zastępców.
 7. Pozostałe wyposażenie Urzędu, a także środki transportu, powierza się osobom wskazanym przez Dyrektora Wydziału Obsługi Technicznej.
 8. Pracownicy Wydziału Informatyki oraz Wydziału Obsługi Technicznej, którzy rozdysponowują sprzęt i wyposażenie na inne Wydziały, przed sporządzeniem dokumentacji zmieniającej miejsce użytkowania danego środka trwałego - druk MT, przekazują sodisem pracownikowi prowadzącemu wydziałową ewidencję majątkową informację zawierającą nazwę, kod kreskowy, lokalizację oraz osobę odpowiedzialną dla środka trwałego, którego zmiana będzie dotyczyć.
 9. Pracownik, któremu powierza się wyposażenie, jest odpowiedzialny za nie materialnie na zasadach określonych w art. 124 § 1 i § 2 Kodeksu Pracy.
 10. Powierzenia mienia dokonuje się dokumentem MT, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 11. Powierzenie mienia jest równoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności zgodnie z art. 124 § 1 Kodeksu Pracy.

§ 3.

Nadzór nad wyposażeniem Urzędu zakupionym, a jeszcze nie powierzonym na zasadach określonych w niniejszym Zarządzeniu powierza się pracownikowi, który dokonał jego zakupu. Nadzór nad wyposażeniem, które na czas remontu zostało wystawione na korytarz, powierza się Wydziałowi Obsługi Technicznej.

 § 4.

 1. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobą, lub przez osobę, której powierzono mienie na zasadach, o których mowa w niniejszym Zarządzeniu, Dyrektor właściwego Wydziału wskazuje osobę lub osoby, której/którym należy przekazać mienie – po rozliczeniu odpowiedzialności osoby rozwiązującej stosunek pracy, zgodnie z kartoteką, o której mowa w § 2 ust. 2.
 2. Osoba, z którą następuje rozwiązanie stosunku pracy otrzymuje w Wydziale Organizacyjnym i Kadr „kartę obiegową”, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia i jest dokumentem potwierdzającym rozliczenie się pracownika w zakresie powierzonego mienia przez Pracodawcę.
 3. Do czasu powierzenia mienia następnej osobie odpowiedzialność materialną za powierzone mienie ponosi Dyrektor Wydziału.

§ 5.

Przy zmianie na stanowisku Dyrektora Wydziału, Wydział Obsługi Technicznej przygotowuje protokół przekazania wyposażenia wydziału i dokonuje niezbędnych zmian we właściwych kartotekach.

§ 6.

 1. Dyrektora Wydziału Organizacyjnego i Kadr zobowiązuję do bieżącego informowania Dyrektora Wydziału Obsługi Technicznej o zmianach kadrowych.
 2. Informowanie odbywa się przy użyciu „karty obiegowej” o której mowa w § 4 ust. 2.

§ 7.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 8.

 1. Traci moc Zarządzenie Nr OR.242.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie odpowiedzialności za wyposażenie użytkowane w Urzędzie Miasta Chorzów.
 2. Traci moc Zarządzenie Nr OR.58.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 lutego 2020r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.242.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie odpowiedzialności za wyposażenie użytkowane  w Urzędzie Miasta Chorzów.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]

 

ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Rafał Kutynia, dnia: 2021-02-22
utworzony: 23-02-2021 / modyfikowany: 16-01-2023
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu