Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.48.2021

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.63.2022 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 23 MARCA 2022 R.

Zarządzenie Nr OR . 48 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 2 marca 2021 roku

w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za obciążanie nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów służebnościami gruntowymi, służebnościami przesyłu oraz za udostępnianie w celu budowy i eksploatacji obiektów i urządzeń kubaturowych niezbędnych do korzystania z urządzeń liniowych nie związanych trwale z gruntem, a mieszczących się pod lub na powierzchni terenu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1990 z późn. zm.).

zarządzam:

§ 1.

 1. Ustalić stawki wynagrodzenia za obciążanie nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów w stosunku rocznym:
  1) służebnością gruntową w wysokości – 5,00 zł za 1 m²
  2) służebnością przesyłu w wysokości – 10,00 zł za 1 m²
 2. Ustalić jednorazową stawkę wynagrodzenia za udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów celem wykonania przyłączy do sieci przesyłowych, zajmujących nie więcej niż 15 m² gruntu – w wysokości 100,00 zł za 1 m²
 3. Ustalić jednorazową stawkę wynagrodzenia za udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów w celu budowy i eksploatacji obiektów i urządzeń kubaturowych niezbędnych do korzystania z urządzeń liniowych, nie związanych trwale z gruntem, a mieszczących się pod lub na powierzchni terenu – 300,00 zł, w przypadkach kiedy nie wszczyna się procedury zmierzającej do ustanowienia służebności przesyłu.

§ 2.

Stawki, o których mowa w niniejszym Zarządzeniu mają zastosowanie do spraw nowo wszczynanych jak również już toczących się w związku z udostępnianiem nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów.

§ 3.

Stawki, o których mowa w niniejszym Zarządzeniu nie zawierają podatku VAT.

§ 4.

 1. W przypadku stwierdzenia zajęcia nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów bez wiedzy Miasta i bez tytułu prawnego, pobiera się opłatę za okres nie podlegający przedawnieniu, wyliczoną na podstawie stawki wynikającej z niniejszego Zarządzenia, do której nie dolicza się podatku VAT.
 2. W przypadku braku zgody Miasta na korzystanie z nieruchomości lub braku zgody użytkownika nieruchomości na uregulowanie stanu prawnego – stawkę wyjściową będącą podstawą do ustalenia opłaty, podwyższa się o 100%.

 § 5.

Zmiana wysokości stawek określonych w niniejszym Zarządzeniu może następować w terminach nie krótszym niż 1 rok, w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 6.

Prezydent Miasta w indywidualnych przypadkach zastrzega sobie prawo do obniżenia o 50 % stawki wyjściowej będącej podstawą do ustalania opłat za udostępnianie nieruchomości – na cele pożytku publicznego, społeczne, charytatywne, kulturalne, oświatowe, edukacyjne, sportowe i zdrowia.

§ 7.

Prezydent Miasta w indywidualnych przypadkach zastrzega sobie prawo do ustalania opłat za udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów, w inny sposób niż określony   w niniejszym Zarządzeniu.

§ 8.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Iwona Kiwer, dnia: 2021-03-02
utworzony: 23-02-2021 / modyfikowany: 24-03-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu