Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.52.2021

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.27.2022 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 31.01.2022 R.

Zarządzenie Nr OR . 52 .2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 9 marca 2021 roku

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Chorzów.

Na podstawie art.30 ust.1 i ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) i art. 32 ust.2 pkt 4 w związku z art.92 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art.70 a ust.1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.2215z późn. zm.) oraz § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1653)

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza

§ 1.

 1. W uchwale budżetowej Miasta Chorzów na rok 2021 zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8%, t.j. 863 489,00 zł planowanych rocznych środków przeznaczonych w 2021 r. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Chorzów.
 2. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021 w szkołach i placówkach na terenie Miasta Chorzów.

 § 2.

Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowanych w budżecie Miasta Chorzów w 2021r. dofinansowuje się: 

1) organizację i prowadzenie:
᠆ wspomagania szkół i placówek,
᠆ sieci współpracy samokształcenia dla nauczycieli,
2) organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,
3) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

§ 3.

 1. Ze środków określonych w §1ust.1 niniejszego zarządzenia mogą być dofinansowane następujące specjalności i formy kształcenia:
  1) Specjalności:
  a) oligofrenopedagogika,
  b) surdopedagogika,
  c) tyflopedagogika,
  d) autyzm,
  e) doradztwo zawodowe,
  f) edukacja dla bezpieczeństwa,
  g) z zakresu języka angielskiego, rytmiki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
  h) nadające kwalifikacje z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rewalidacji,
  i) z zakresu praktycznej i teoretycznej nauki zawodu,
  j) z fizyki,
  k) z geografii,
  l) z matematyki,
  m) języka obcego – kierunek pedagogiczny lub z przygotowaniem pedagogicznym,
  2) Formy kształcenia:
  a) studia podyplomowe,
  b) studia magisterskie,
  c) studia wyższe drugiego stopnia,
  d) studia wyższe pierwszego stopnia,
  e) kursy kwalifikacyjne,
  f) kursy doskonalące,
  g) szkolenia, seminaria, konferencje szkoleniowe dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej,
  h) warsztaty metodyczne i przedmiotowe

 2. Plan doskonalenia i przeznaczenia środków na jego realizację może w ciągu roku ulec zmianie w przypadku pojawienia się ważnej dla rozwoju nauczycieli oferty szkoleniowej.

§ 4

 1. Środki finansowe przeznacza się na dofinansowanie nauczycielom opłat za kursy kwalifikacyjne, studia licencjackie, magisterskie oraz studia podyplomowe, związane z:
  1) uzyskaniem kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu;
  2) uzyskaniem kwalifikacji w zakresie:
  a) nauczania języka obcego na etapie wychowania przedszkolnego oraz w klasach I – III szkoły podstawowej;
  b) udzielania uczniom specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej(w tym logopedia, terapia pedagogiczna, psychoterapia, socjoterapia);
  c) doradztwa zawodowego;
  d) kształcenia zawodowego.
 2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie pobieranej przez szkoły wyższe lub zakłady doskonalenia nauczycieli w wysokości do 50% poniesionych kosztów za semestr, nie więcej niż 2 500,00 zł na rok kalendarzowy dla jednego nauczyciela.
 3. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich.
 4. Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru, roku studiów lub korzystania z urlopu dziekańskiego.
 5. O dofinansowanie opłat za studia lub kursy mogą ubiegać się nauczyciele zatrudnieni w chorzowskich szkołach lub placówkach, którzy:
  1) posiadają co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego;
  2) zatrudnieni są na czas nieokreślony nie krótszy niż jeden rok w wymiarze co najmniej 0,5 etatu w danej szkole lub placówce;
  3) podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi szkoły oraz polityką oświatową Miasta.
 6. W przypadku nieukończenia danego semestru studiów lub kursu albo innej formy dającej kwalifikacje, nauczyciel zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego dofinansowania.
 7. Nauczyciel, który otrzymał dofinansowanie do studiów lub kursu, zobowiązany jest do przepracowania po ich zakończeniu co najmniej 3 lata w chorzowskich szkołach lub placówkach.
 8. W przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w § 4ust.7 z powodu o rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie pracownika, nauczyciel zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej kwoty w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego czasu w danej placówce po ukończeniu studiów lub kursu.  
 9. Wnioski o dofinansowanie, o którym mowa w § 4 ust.1 składane są do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów do dnia 31 października na następny rok budżetowy.
 10. Wzór wniosku o przyznanie dofinansowania stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 11. Dopłaty do czesnego oraz do innych form doskonalenia zawodowego, przyznawane są w miarę posiadanych środków.
 12. Decyzje o dofinansowaniu podejmuje  Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów.
 13. W przypadku otrzymania dofinansowania, dyrektor zatrudniający nauczyciela podpisuje z nim umowę o dofinansowanie doskonalenia zawodowego, której wzór stanowi Załącznik Nr2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Nauczyciele skierowani do kształcenia na podstawie dotychczasowych zasad zachowują określone w nich uprawnienia.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji oraz Dyrektorom samorządowych szkół i placówek w Chorzowie.

§ 7

Traci moc Zarządzenie Nr OR 242.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowań do opłat pobieranych  w 2020 przez uczelnie lub placówki doskonalenia nauczycieli za dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach dla, których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miasta

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Monika Pietrzykowska, dnia: 2021-03-10
utworzony: 09-03-2021 / modyfikowany: 01-02-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu