Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.54.2021

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.297.2021 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 17.12.2021 R.

Zarządzenie Nr OR . 54 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 15 marca 2021 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.195.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie: regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 936 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów, stanowiącym załącznik do Zarządzenia OR.195.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pomocniczych i obsługi, o których mowa w wierszach od 37 do 43 oraz od 45 do 55 załącznika nr 1 do Regulaminu, przysługuje premia regulaminowa.”,

2) Załącznik nr 2 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia,

3) W załączniku nr 4 do regulaminu pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) dla stanowisk 37-43 oraz 46-55 w wysokości 25%”.

§ 2.

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Urzędu Miasta Chorzów za pośrednictwem systemu SODIS.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 roku.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2021-03-15
utworzony: 17-03-2021 / modyfikowany: 04-01-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu