Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.61.2021

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.155.2023 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 31.07.2023 R.

Zarządzenie Nr OR . 61 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 1 kwietnia 2021 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.284.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Chorzów, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr OR.284.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 48 „Do zadań Wydziału Usług Komunalnych i Ekologii należy”:
  - w ust. 4 pkt 12) skreśla się,
  - w ust. 5 pkt 9) i 11) skreśla się,
  - w ust. 6 pkt 6), 19) i 20) skreśla się.

 2. W § 49 „Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności należy” po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
  „7.   W ramach Wydziału działa:
  1) Referat Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego” (oznaczenie akt ZK-II).”

 3. W § 51 „Do zadań Wydziału Zasobów Komunalnych należy” w ust. 7 po pkt 16) dodaje się pkt 17) w brzmieniu:
  „17) prowadzenie spraw wniosków o dopłaty do czynszu na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 roku.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2021-04-01
utworzony: 31-03-2021 / modyfikowany: 02-08-2023
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu