Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.92.2021

Zarządzenie Nr OR . 92 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 22 kwietnia 2021 roku

w sprawie ustanowienia na nieruchomości położonej w Chorzowie róg ul. Alfonsa Zgrzebnioka i ul. Katowickiej, odpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu, na rzecz właścicieli i posiadaczy nieruchomości sąsiednich.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XXXIII/559/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości gminnych –  służebnością gruntową oraz służebnością przesyłu, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

 1. Ustanowić odpłatną służebność gruntową, poprzez obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie róg ul. Alfonsa Zgrzebnioka i ul. Katowickiej, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 1330/69 o powierzchni 356 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00004998/4, prawem przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy nieruchomości, położonych w Chorzowie:
  a) przy ul. Zgrzebnioka 2, oznaczonej działkami o numerach geodezyjnych: 1325/69 o powierzchni 70 m2, 1326/68 o powierzchni 241 m2, dla której sąd rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą KA1C/00006015/4,
  b) przy ul. Zgrzebnioka 2a, oznaczonej działkami o numerach geodezyjnych: 1323/69 o powierzchni 112 m2, 1324/68 o powierzchni 143 m2, dla której sąd rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą KA1C/00006014/7,
  c) przy ul. Zgrzebnioka 4, oznaczonej działkami o numerach geodezyjnych: 1321/69 o powierzchni 160 m2, 1322/68 o powierzchni 111 m2, dla której sąd rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą KA1C/00006013/0,
  d) przy ul. Zgrzebnioka 4a, oznaczonej działkami o numerach geodezyjnych: 1319/69 o powierzchni 275 m2, 1320/68 o powierzchni 30 m2, dla której sąd rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą KA1C/00006012/3,
 2. Obciążeniu podlega część działki nr 1330/69 o powierzchni 190 m2.
 3. Zakres służebności przedstawiony został na mapie, która stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązać każdoczesnych właścicieli i posiadaczy nieruchomości władających do utrzymywania nieruchomości obciążonej, z której będą korzystać, tj. drogi dojazdowej.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Iwona Kiwer, dnia: 2021-04-22
utworzony: 26-04-2021 / modyfikowany: 27-04-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu