Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.97.2021

Zarządzenie Nr OR . 97 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miasta Chorzów

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) oraz § 8 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 973) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

 1. Pracodawca organizuje stanowiska pracy z monitorami ekranowymi w taki sposób, aby spełniały one wymagania ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Pracodawca zapewnia pracownikom okulary korygujące wzrok lub soczewki kontaktowe.
  Powyższe realizuje się zgodnie z zaleceniem lekarza medycyny pracy na podstawie wyników badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, które wykazały potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
 3. Orzeczenie lekarskie lub orzeczenie lekarskie wraz z zaświadczeniem z przedmiotowego badania, pracownik przedkłada niezwłocznie w Wydziale Organizacyjnym i Kadr.

§ 2.

 1. Refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przysługuje pracownikom, którzy pracują przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (tj. 4 godziny).
 2. Refundacja kosztów zakupu okularów korygujących, do wysokości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych), dokonywana jest na podstawie pisemnego wniosku pracownika o refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok (wniosek - załącznik nr 1):
  a) do wniosku o refundację należy dołączyć kopię faktury lub rachunku za zakupione okulary wystawionego na dane osobowe wnioskodawcy (pracownika),
  b) wniosek należy złożyć w Wydziale Organizacyjnym i Kadr.
 3. Refundacja kosztów zakupu okularów przysługuje pracownikom co 2 lata, licząc od daty złożenia ostatniego wniosku.
 4. W przypadku gdy nie upłynął okres 2 lat od refundacji poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikowi przysługuje prawo do refundacji zakupu szkieł korygujących wzrok, do wysokości 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych) na podstawie nowego orzeczenia lekarskiego lekarza medycyny pracy stwierdzającego różnicę w polu widzenia na podstawie wyników badań okulistycznych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej (zaświadczenie – załącznik nr 2).

§ 3.

 1. Pracownik służby bhp prowadzi rejestr dokonanych refundacji okularów dla pracowników.
 2. Pracownik służby bhp sprawdza kompletność wniosku oraz weryfikuje, na podstawie zapisów w rejestrze, możliwość dokonania refundacji dla pracownika.

§ 4.

Kwota refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok będzie przekazywana przelewem na rachunek bankowy pracownika, w terminie do 30 dni - licząc od daty złożenia wniosku.

§ 5.

Traci moc zarządzenie nr OR.257.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20.12.2018 r. oraz zarządzenie nr OR.I-0137a/29/2000 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20.10.2000 r.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2021-04-29
utworzony: 30-04-2021 / modyfikowany: 05-05-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu