Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.102.2021

Zarządzenie Nr OR . 102 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 5 maja 2021 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.269.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego Gminy, polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.) w zw. z § 4 uchwały Nr VII/68/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 marca 2015 r.

zarządzam:

§ 1.

 1. W Zarządzeniu Nr OR.269.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego Gminy zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie:

  „Powierzyć jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie obowiązki polegające na realizacji usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach zewnętrznych z uwzględnieniem terenów zielonych zgodnie z załącznikami:

  Zadanie nr 1
  1). Planem rzeczowo – finansowym do zadania nr 1 stanowiącym załącznik nr 1 i załącznik nr 1A do Zarządzenia
  2). Warunkami wykonania obowiązków do zadania nr 1 stanowiącymi załącznik nr 2 do Zarządzenia”

 2. Załącznik nr 1A, o którym mowa w ust. 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr OR.269.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2020 r. nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Usług Komunalnych i Ekologii.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia  powierza się Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Zdzisław Moskal, dnia: 2021-05-05
utworzony: 05-05-2021 / modyfikowany: 06-05-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu