Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.105.2021

Zarządzenie Nr OR . 105 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 maja 2021 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm), art. 63 ust. 14 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn.zm.) zarządzam :

§ 1.

Powołać komisje konkursowe celem wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów (dalej jako „komisje konkursowe”):

 1. Przedszkola Nr 4 przy ul. Długiej 32 a w Chorzowie,
 2. Przedszkola Nr 6 przy ul. Gałeczki 56 w Chorzowie,
 3. Integracyjnego Przedszkola Nr 12 przy ul. Lipińskiej 9 w Chorzowie,
 4. Przedszkola Nr 17 przy ul. Kasprowicza 1 w Chorzowie,
 5. Przedszkola Nr 18 przy ul. Gałeczki 17 w Chorzowie,
 6. Przedszkola Nr 19 przy ul. Karpacka 15 w Chorzowie,
 7. Przedszkola Nr 23 przy ul. Floriańska 37 w Chorzowie,
 8. Przedszkola Nr 29 przy ul. Siemianowicka 61 w Chorzowie,
 9. Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 41 w Chorzowie,
 10. Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Urbanowicza 4 w Chorzowie,
 11. Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Skrajnej 2 w Chorzowie,
 12. Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. 3-go Maja 78 w Chorzowie.

§ 2.

W skład komisji konkursowych powołać:

 1. trzech przedstawicieli organu prowadzącego placówkę,
 2. trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej,
 4. dwóch przedstawicieli Rady Rodziców,
 5. po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłonionym spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa.

§ 3.

Skład osobowy komisji konkursowych określają załączniki od nr 1 do nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zobowiązuje się członków komisji konkursowych do zapoznania się z klauzulą informacyjną dla członków Komisji Konkursowej ws. wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektorów jednostek oświatowych w Chorzowie stanowiącą załącznik nr 13 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Kotarska, dnia: 2021-05-10
utworzony: 05-05-2021 / modyfikowany: 10-05-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu