Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.116.2021

Zarządzenie Nr OR . 116 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 14 maja 2021 roku

o zmianie: Zarządzenia nr OR.100.2018 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr OR.100.2018 wprowadza się następujące zmiany:

 1. Zmienia się  treść Załącznika nr 3 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, który otrzymuje nowe brzmienia i stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. W §13. po ust. 2 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych dodaje się ust. 2a, który otrzymuje brzmienie:
  „Wniosek, o który mowa w ust. 2, sporządza się w wersji elektronicznej w systemie SODiS za pomocą specjalnie dedykowanego formularza. Po akceptacji przez wszystkie wymagane osoby wniosek ten należy wydrukować i przechowywać wraz z innymi dokumentami z postępowania. Procedurę obiegu dokumentu stanowi załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia”
 3. Dodaje się załącznik nr 11 „Procedura obiegu wniosku do 130 tys. zł” i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów realizujących zamówienia publiczne, Skarbnikowi Miasta i Kierownikowi Biura Zamówień Publicznych.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17.05.2021 r.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Wojciech Bochenek, dnia: 2021-05-14
utworzony: 17-05-2021 / modyfikowany: 17-05-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu