Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.118.2021

Zarządzenie Nr OR . 118 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 18 maja 2021 r.

w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie Miasta Chorzów.

Na podstawie art.26 ust.1 oraz art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz uchwały nr  XXII/420/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie Miasta Chorzów – Prezydent Miasta zarządza:

§ 1.

Definicje

Ilekroć w zarządzeniu mowa o:

 1. Lokalu użytkowym – należy przez to rozumieć lokal w budynkach Miasta Chorzów lub innych podmiotów będący w zarządzie Miasta Chorzów, przeznaczony decyzją Prezydenta Miasta na cele inne niż mieszkalne, w szczególności na prowadzenie działalności gospodarczej.
 2. Prezydencie Miasta – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Chorzów lub upoważnionego Zastępcę Prezydenta Miasta Chorzów.
 3. Stawce czynszu – należy przez to rozumieć stawkę czynszu netto za 1m2 wynajmowanej powierzchni.
 4. Strefie centrum – należy przez to rozumieć ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Sobieskiego, ul. Rynek, ul. Faski oraz ul. Jagiellońską.
 5. Decyzji – należy przez to rozumieć rozstrzygnięcie nie będące decyzją administracyjną.

§ 2.

Zagospodarowanie lokali użytkowych

 1. Wynajem lokali użytkowych następuje w wyniku:
  a) licytacji stawki czynszowej,
  b) przetargu ofertowego,
  c) przetargu ofert na warunkach szczególnych,
  d) wynajęcia poza przetargiem.
 2. Podstawowym sposobem zagospodarowania lokalu użytkowego jest licytacja stawki czynszowej lub przetarg ofertowy.
 3. Dla każdego lokalu użytkowego wywoławcza stawka czynszu za 1m2 będzie proponowana przez Dyrektora Wydziału Zasobów Komunalnych a następnie zatwierdzana przez Prezydenta Miasta. Określenie wywoławczej stawki czynszu za 1m2 następować będzie w odniesieniu do stawek rynkowych na rynku wynajmu lokali użytkowych. Do drugiej licytacji ustalona wywoławcza stawka czynszu za 1m2 może zostać obniżona.
 4. Prezydent Miasta może zdecydować o przeznaczeniu lokalu użytkowego na określony cel lub działalność lub zastosowaniu ograniczeń wykluczających określoną działalność.
 5. Z podmiotem, który wylicytuje najwyższą stawkę czynszu zawiera się umowę, której wzór określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
 6. Z podmiotem, który złoży najkorzystniejszą ofertę w przetargu ofertowym zawiera się umowę, której wzór określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
 7. Jeżeli lokal użytkowy nie znajdzie najemcy w drodze przetargu ofertowego przez okres 12 miesięcy, dokonywana jest analiza sytuacji dotyczącej lokalu użytkowego przez komisję złożoną z przedstawicieli Urzędu Miasta i Zakładu Komunalnego „PGM”, która opiniuje dalsze przeznaczenie lokalu użytkowego tj. w szczególności: powtórzenie licytacji, remont lokalu i powtórzenie licytacji, przekwalifikowanie lokalu użytkowego na inny cel lub wyłączenie lokalu użytkowego z użytkowania, umieszczenie lokalu użytkowego na liście do wynajęcia poza przetargiem.
 8. Komisja, o której mowa w ust. 7 powyżej jest powoływana decyzją Prezydenta Miasta.
 9. Zasady prowadzenia licytacji stawki, przetargu ofertowego, przetargu ofert na warunkach szczególnych oraz wynajmu lokali użytkowych poza przetargiem określa regulamin, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 10. Do przeprowadzania licytacji stawki czynszowej oraz przetargu ofertowego, o których mowa w ust. 1 pkt. a i b uprawniona jest Komisja w składzie:
  1) Przewodniczący Komisji – pracownik Wydziału Zasobów Komunalnych,
  2) Członek Komisji – pracownik Wydziału Zasobów Komunalnych,
  3) Protokolant Komisji – pracownik Wydziału Zasobów Komunalnych.
 11. Czynności podejmowane przez Komisję wskazaną w ust. 10 są ważne, jeżeli bierze w nich udział przynajmniej dwóch jej członków.
 12. Decyzja w sprawie wyłonienia najemcy wolnego lokalu użytkowego w drodze przetargu ofertowego na szczególnych warunkach podejmowana jest w zależności od potrzeb miasta oraz specyfiki lokalu.
 13. Do przeprowadzania przetargu ofert, o którym mowa w ust. 1 pkt. c powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
  1) Przewodniczący Komisji – Dyrektor Wydziału Zasobu Komunalnych,
  2) Zastępca Przewodniczącego Komisji – pracownik Wydziału Zasobów Komunalnych,
  3) Członek Komisji – pracownik innego Wydziału lub jednostki organizacyjnej Miasta Chorzów,
  4) Członek Komisji – pracownik wydziału właściwego ds. promocji,
  5) Członek Komisji – pracownik wydziału właściwego ds. kultury,
  6) Sekretarz Komisji - pracownik Wydziału Zasobów Komunalnych.
 14. Członków Komisji, o których mowa w ust. 13 pkt 2- 6 wskazuje Dyrektor właściwego wydziału Urzędu Miasta Chorzów lub kierownik jednostki organizacyjnej na wniosek Dyrektora Wydziału Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów.
 15. Czynności podejmowane przez Komisję Przetargową wskazaną w ust. 13 są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa jej członków.
 16. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu użytkowego z licytacji stawki czynszowej, przetargu ofertowego, listy lokali do wynajęcia poza przetargiem oraz przetargu ofert na warunkach szczególnych w każdym czasie przed podpisaniem umowy bez podania przyczyn.

§ 3.

Lokale użytkowe specjalnego przeznaczenia.

 1. Prezydent Miasta może, na wniosek przyszłego najemcy, wynająć lokal użytkowy z pominięciem trybu określonego w § 2 ust. 1 pkt a i b zarządzenia. Tą drogą wynajmuje się lokale użytkowe w szczególności na cele: charytatywne, kulturalne, oświatowe oraz na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność charytatywną, kulturalną, naukową, opiekuńczą, oświatową, sportową, wychowawczą.
 2. W decyzji Prezydenta Miasta o zgodzie na szczególne przeznaczenie lokalu użytkowego ustala się co najmniej: wysokość czynszu, warunki najmu stanowiące odstępstwo od warunków umowy, której wzór określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
 3. Zasady wynajmu lokali użytkowych na rzecz organizacji pozarządowych określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

 § 4.

Podstawowe warunki umowne

 1. Umowa najmu lokalu użytkowego jest zawierana na czas nieoznaczony.
 2. Umowa najmu może zostać zawarta na czas oznaczony na wniosek Najemcy lub z uwagi na szczególny charakter lokalu lub działalności na jaką został przeznaczony albo jaka będzie w nim prowadzona przez Najemcę.
 3. Umowa najmu obowiązuje od daty oznaczonej w umowie i trwa do ostatniego dnia miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia lub okresu na jaki została zawarta.
 4. Wysokość stawki czynszu za 1m2 może być zwiększana corocznie z dniem 1 kwietnia, przy czym wysokość wzrostu powinna uwzględniać publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za dwanaście miesięcy poprzedniego roku. W przypadku zmiany stawki czynszu w związku z waloryzacją będzie sporządzany aneks do umowy najmu, który może być przygotowany i podpisany w pierwszym półroczu roku, w którym dokonano zmiany.
 5. Zawarcie umowy najmu jest uzależnione od zabezpieczenia należności z tytułu czynszu i opłat niezależnych od właściciela, poprzez wpłacenie przez Najemcę kaucji gwarancyjnej, której wysokość i sposób wykorzystania określa umowa najmu, z wyłączeniem najemców będących jednostkami organizacyjnymi użyteczności publicznej finansowanymi z budżetu Miasta Chorzów lub Skarbu Państwa.
 6. Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w strefie centrum uzależnione jest od zabezpieczenia realizacji zobowiązań finansowych wynikających z umowy najmu oraz obowiązku wydania Wynajmującemu opróżnionego lokalu po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy najmu poprzez złożenie przez Najemcę oświadczenia w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt. 4 i 5 Kodeksu postepowania cywilnego) w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy najmu.
 7. Umowa zawarta na czas nieoznaczony może zostać wypowiedziana przez strony w każdym czasie za 3 miesięcznym wypowiedzeniem. Przy czym wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieoznaczony przez Miasto Chorzów przed upływem pięciu lat uprawnia Najemcę do żądania zwrotu udokumentowanych kosztów remontu i adaptacji, przeprowadzonych zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
 8. Umowa zawarta na czas oznaczony może zostać wypowiedziana przez strony na podstawie warunków zawartych w umowie najmu.

 § 5.

Licytacja stawki czynszowej w trakcie okresu wypowiedzenia

Po upływie 5 lat obowiązywania umowy najmu, w wypadku istotnych zmian na rynku wynajmu lokali użytkowych, Najemca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem prawa do udziału w licytacji stawki czynszowej określonej w § 2 zarządzenia, z zastosowaniem poniższych zasad:
a) Prezydent Miasta wyrazi zgodę na przeprowadzenie licytacji po stawce wywoławczej czynszu za 1m2 zaproponowanej przez Najemcę lub wskaże inną stawkę.
b) Licytacja stawki czynszowej zostanie zorganizowania w trakcie okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia może być dłuższy niż przewidziany w umowie.
c) Jeżeli dotychczasowy Najemca wygra licytację stawki czynszowej, nową umowę najmu podpisuje się z wylicytowaną stawką czynszu.
d) Licytację uznaje się za skuteczną jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferuje stawkę wyższą od stawki wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie.
e) W przypadku nie wygrania licytacji stawki czynszowej, dotychczasowy Najemca zwalnia lokal użytkowy i przekazuje go zwycięzcy licytacji lub administracji budynku najpóźniej w dacie upływu okresu wypowiedzenia.
f) Nie zwolnienie lokalu użytkowego w terminie wypowiedzenia lub nie przekazanie lokalu użytkowego na rzecz nowego Najemcy przez dotychczasowego Najemcę po przegraniu licytacji stawki czynszowej, może skutkować koniecznością pokrycia roszczeń zwycięzcy licytacji przez dotychczasowego Najemcę. Na poczet roszczeń z tytułu braku zwolnienia lokalu użytkowego przez dotychczasowego Najemcę w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia zostanie zatrzymane wadium wpłacone na potrzeby przystąpienia do licytacji stawki czynszowej do chwili przekazania lokalu użytkowego w terminie.

§ 6.

Przywrócenie tytułu prawnego do lokalu po spłacie zaległości czynszowych

Prezydent Miasta może przywrócić tytuł prawny do lokalu użytkowego na rzecz dotychczasowego Najemcy po rozwiązaniu umowy najmu lokalu użytkowego, jeśli przyczyną rozwiązania było zadłużenie Najemcy, a podmiot zajmujący lokal bez tytułu prawnego uregulował całość istniejących zaległości bądź zawarł z Wynajmującym porozumienie określające zasady spłaty i wywiązuje się z jego postanowień tj. dokonuje regularnych wpłat przez okres minimum 6 miesięcy.

§ 7.

Zmiana rodzaju działalności gospodarczej

 1. W przypadku zmiany przez Najemcę rodzaju prowadzonej działalności w lokalu użytkowym w trakcie obowiązywania umowy najmu Prezydent Miasta może przeprowadzić renegocjację stawki czynszowej.
 2. Zmiana rodzaju działalności wymaga podpisania aneksu do umowy najmu lokalu użytkowego.

§ 8.

Podnajem lokalu użytkowego

 1. Prezydent Miasta może wyrazić zgodę na oddanie w podnajem części lokalu użytkowego na wniosek Najemcy. Podnajęciu może podlegać nie więcej niż 50 % powierzchni użytkowej lokalu użytkowego.
 2. Najemca zobowiązany jest do przedłożenia podpisanej umowy podnajmu w terminie miesiąca od daty otrzymania pisemnej zgody na podnajem pod rygorem cofnięcia zgody na podnajem.
 3. Wyrażona zgoda na podnajem lokalu wygasa z chwilą:
  1) złożonego przez Najemcę zawiadomienia o rezygnacji z podnajmu lokalu,
  2) rozwiązania z jakichkolwiek przyczyn umowy najmu lokalu z jego dotychczasowym Najemcą,
  3) śmierci Najemcy lokalu.
 4. W przypadku zgody na podnajem Najemca nadal pozostaje jedyną stroną, od której Wynajmujący egzekwuje zawarte w umowie najmu prawa i obowiązki dotyczącego całego lokalu.
 5. Dopuszcza się możliwość cofnięcia przez Wynajmującego udzielonej zgody na podnajem lokalu użytkowego. W takim przypadku Wynajmujący zobowiązany jest pisemnie powiadomić Najemcę o powyższym fakcie, udzielając miesięcznego terminu (liczonego od daty otrzymania przez Najemcę pisemnego powiadomienia) na zakończenie przez podnajemcę prowadzonej w lokalu działalności.

§ 9.

Dopisanie współnajemcy

 1. Prezydent Miasta może wyrazić zgodę na dopisanie do umowy najmu lokalu użytkowego, w charakterze współnajemcy, osób bliskich Najemcy tj. rodziców, współmałżonka, dzieci własnych (przysposobionych) na wniosek Najemcy pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej zgodnej z obecnie prowadzoną działalnością w lokalu.
 2. W przypadku przejścia Najemcy na emeryturę, rentę lokal użytkowy może być oddany bez przetargu współmałżonkowi lub współnajemcy, jeśli będzie kontynuowana poprzednia działalność, a osoba uprawniona do zawarcia umowy wyrazi pisemną wolę wstąpienia w prawa i obowiązki dotychczasowego Najemcy w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności.
 3. Osobom, które weszły w spółkę osobową z Najemcą lokalu w trakcie trwania umowy najmu, przysługuje prawo do kontynuowania tej umowy w przypadku wycofania się dotychczasowego Najemcy z tej spółki, jeżeli okres udziału w niej nie był krótszy niż 3 lata.
 4. Najemca nie może wnosić prawa najmu do spółek cywilnych oraz do spółek prawa handlowego.
 5. Zmiana umowy najmu w zakresie określonym w ust. 1 -3 wymaga podpisania aneksu do umowy najmu lokalu użytkowego.

§ 10.

Czasowe obniżenie stawki czynszu

Prezydent Miasta na wniosek Najemcy, który nie posiada zaległości z tytułu umowy najmu, może wyrazić zgodę na czasowe obniżenie stawki czynszowej za najem lokalu użytkowego w szczególności w przypadku:
a) prowadzenia przez Miasto Chorzów bądź na jej zlecenie prac remontowych lub inwestycyjnych pasa drogowego, jeśli lokal użytkowy znajduje się w budynku usytuowanym bezpośrednio przy fragmencie remontowanego pasa drogowego i przekłada się na utrudniony dostęp do lokalu;
b) zaistnienia klęski żywiołowej wpływającej na dostępność do lokalu użytkowego;
c) obiektywnych warunków wpływających na ograniczenie prowadzonej działalności gospodarczej w wynajmowanym lokalu użytkowym;
d) stanu technicznego budynku mającego wpływ na brak możliwości korzystania z lokalu zgodnie z zawartą umową najmu.

§ 11.

Kontynuacja najmu lokalu użytkowego przez inny podmiot

 1. Prezydent Miasta może wynająć innemu kandydatowi na Najemcę lokal użytkowy wynajmowany przez Najemcę, jeżeli zachowane są następujące warunki:
  a) dotychczasowy Najemca oraz kandydat na Najemcę mający zamiar wynająć lokal użytkowy, złożyli zgodne oświadczenia woli;
  b) zostają zachowane warunki umowne lub na żądanie Prezydenta Miasta przeprowadzono renegocjacje stawki czynszowej;
  c) lokal użytkowy nie jest zadłużony oraz Najemca i kandydat na Najemcę nie są dłużnikami wobec Miasta Chorzów z tytułu użytkowania lokalu użytkowego lub mieszkalnego.
 2. Umowa z dotychczasowym Najemcą jest rozwiązywana w drodze porozumienia stron.

§ 12.

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc zarządzenie Nr OR.183.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie miasta oraz zarządzenie Nr OR.195.2017 z dnia 24 listopada 2017 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.183.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie miasta.

§ 13.

 1. Zarządzenie jest realizowane przez Wydział Zasobów Komunalnych pod nadzorem właściwego Zastępcy Prezydenta Miasta.
 2. Właściwy Zastępca Prezydenta Miasta jest upoważniony do stosowania w uzasadnionych przypadkach, odstępstw od uregulowań zawartych w niniejszym zarządzeniu wydawanych decyzją w sprawie.

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2021 roku.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 3 do Zarządzenia ]


ZMIANA DO ZARZĄDENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Ewelina Pryt, dnia: 2021-05-18
utworzony: 17-05-2021 / modyfikowany: 24-04-2024
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu