Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.119.2021

Zarządzenie Nr OR . 119 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 18 maja 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, w tym prelekcji o charakterze profilaktycznym, mającym na celu przeciwdziałanie problemowi alkoholowemu, uzależnieniom oraz agresji dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Chorzowie na okres od 10.06.2021 r. do 15.11.2021 r.

Na podstawie § 11 ust. 1 Programu współpracy na 2021 rok Miasta Chorzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącego załącznik do uchwały XXVII/455/2020 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2020 r., Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Powołać Komisję Konkursową ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, w tym prelekcji o charakterze profilaktycznym mającym na celu przeciwdziałanie problemowi alkoholowemu, uzależnieniom oraz agresji dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Chorzowie na okres od 10.06.2021 r. do 15.11.2021 r.,
w następującym składzie:

 1. Rafał ZAREMBA - Przewodniczący Komisji
 2. Aleksandra ŁAMIK-HYPA - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Monika MICHAŁEK - Członek Komisji
 4. Jarosław BARTECZKO - Członek Komisji
 5. Marceli SMOGULSKI - Sekretarz Komisji

§ 2.

 1. Zadaniem Komisji będzie weryfikacja i ocena zgłoszeń konkursowych oraz przedstawienie propozycji wysokości dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, w tym prelekcji o charakterze profilaktycznym mającym na celu przeciwdziałanie problemowi alkoholowemu, uzależnieniom oraz agresji dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Chorzowie na okres od 10.06.2021r. do 15.11.2021r.
 2. Terminy posiedzeń Komisji wyznaczy Przewodniczący Komisji.
 3. Obsługę biurową Komisji, w tym prowadzenie dokumentacji czynności wykonywanych przez Komisję w toku postępowania, zapewnia Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2021-05-18
utworzony: 17-05-2021 / modyfikowany: 19-05-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu