Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.125.2021

Zarządzenie Nr OR . 125 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 21 maja 2021 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.234.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie powołania, organizacji i trybu pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Na podstawie art. 17 ust. 4, 5, 6, 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1856 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr OR.234.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie powołania, organizacji i trybu pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 4 zarządzenia otrzymuje następujące brzmienie:

„W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
2) Zastępca Przewodniczącego – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie.
3) Członkowie Zespołu:
a) Komendant Miejski Policji w Chorzowie;
b) Komendant Straży Miejskiej w Chorzowie;
c) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie;
d) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chorzowie;
e) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Katowicach;
f) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej;
g) przedstawiciel Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności”,

2) do § 2 zarządzenia dodaje się ust. 4a, o następującym brzmieniu:
„do prac Zespołu mogą zostać powołane z głosem doradczym osoby spoza jego składu, w roli ekspertów i specjalistów”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

/-/ Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Bożena Urbanik-Żmurko, dnia: 2021-05-21
utworzony: 24-05-2021 / modyfikowany: 26-05-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu