Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.131.2021

Zarządzenie Nr OR . 131 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej  dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm), art. 63 ust. 14 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn.zm.) zarządzam :

§ 1.

Powołać  komisje  konkursowe celem wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów (dalej jako „komisje konkursowe”):

 1. Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie,
 2. Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Podmiejskiej 62 w Chorzowie,
 3. Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Wolności 133 w Chorzowie,
 4. Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Św. Piotra 9a w Chorzowie,
 5. Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Lwowskiej 36 w Chorzowie,
 6. Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Kaliny 61 w Chorzowie,
 7. Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Kaliny 55 w Chorzowie,
 8. Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Ratuszowej 20 w Chorzowie.

§ 2.

W skład komisji konkursowych powołać :

 1. trzech przedstawicieli organu prowadzącego placówkę,
 2. trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej,
 4. dwóch przedstawicieli Rady Rodziców,
 5. po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłonionym spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa.

§ 3.

Skład osobowy komisji konkursowych określają załączniki od nr 1 do nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zobowiązuje się członków komisji konkursowych do zapoznania się z klauzulą informacyjną dla członków Komisji Konkursowej ws. wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektorów jednostek oświatowych w Chorzowie stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Kotarska, dnia: 2021-05-28
utworzony: 28-05-2021 / modyfikowany: 28-05-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu