Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.139.2021

Zarządzenie Nr OR . 139 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej  dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm), art. 63 ust. 14 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn.zm.) zarządzam :

§ 1.

Powołać komisje konkursowe celem wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów (dalej jako „komisje konkursowe”):

 1. II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Ligonia przy ul. 3-go Maja 22 w Chorzowie,
 2. IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie przy ul. Dąbrowskiego 34 w Chorzowie,
 3. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. J. Śniadeckiego przy ul. Św. Piotra 1 w Chorzowie,
 4. Zespołu Szkół Technicznych Nr 2 im. M. Batko przy ul. Powstańców 6a w Chorzowie,
 5. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Urbanowicza 2 w Chorzowie,
 6. Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego przy ul. Harcerskiej 2 w Chorzowie.

§ 2.

W skład komisji konkursowych powołać :

 1. trzech przedstawicieli organu prowadzącego placówkę,
 2. trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej,
 4. dwóch przedstawicieli Rady Rodziców,
 5. po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłonionym spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa.

§ 3.

Skład osobowy komisji konkursowych określają załączniki od nr 1 do nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zobowiązuje się członków komisji konkursowych do zapoznania się z klauzulą informacyjną dla członków Komisji Konkursowej ws. wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektorów jednostek oświatowych w Chorzowie stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Kotarska, dnia: 2021-06-10
utworzony: 10-06-2021 / modyfikowany: 10-06-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu