Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.142.2021

Zarządzenie Nr OR . 142 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 11 czerwca 2021 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.29.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zasad odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji

Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 217 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2021r.  poz. 305)

zarządzam

§ 1.

W załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr OR.29.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zasad odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji § 30 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: ,,3. Inwentaryzacje metodą weryfikacji, za wyjątkiem gruntów, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych do których dostęp jest utrudniony, przeprowadza Główny Księgowy Urzędu Miasta oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu i Analiz w zakresie ksiąg rachunkowych budżetu. W tym celu mają oni prawo do uzyskania niezbędnych informacji i dokumentów z wydziałów merytorycznych.

§ 2.

W załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr OR.29.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zasad odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji w § 7 skreśla się pkt. 7 i pkt. 8.

§ 3.

Pozostałe postanowienia załączników nr 1 i nr 2 do Zarządzenia, o którym mowa w § 1 i w § 2, pozostają bez zmian.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Rafał Kutynia, dnia: 2021-06-11
utworzony: 10-06-2021 / modyfikowany: 14-06-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu