Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.144.2021

Zarządzenie Nr OR . 144 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 14 czerwca 2021r.

w sprawie: przekazania składników majątku stanowiącego własność Miasta Chorzów uczestnikom projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”

na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i §7 pkt 2 lit. c) Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów wprowadzonego zarządzeniem nr OR.284.2019 Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów, z późn. zm., Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

  1. Przekazać nieodpłatnie, na podstawie umowy darowizny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, zakupiony w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, stanowiący własność Miasta Chorzów, na rzecz jego uczestników, z którymi obecnie zawarte są umowy użyczenia ww. sprzętu.
  2. Zawarcie umów darowizny może nastąpić przed upływem okresu trwałości Projektu, o którym mowa w ust. 1, ze skutkiem przeniesienia praw i obowiązków w przedmiocie własności wskazanego powyżej sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem po zakończeniu okresu trwałości Projektu.
  3. Zobowiązuje się Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie do obligatoryjnej implementacji w treści każdej z umów darowizny sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, o którym mowa w ust. 1 postanowienia, zgodnie z którym ewentualne koszty związane z nabyciem ww. sprzętu, który obecnie stanowi mienie Miasta Chorzów, zobowiązani są pokryć w całości poszczególni obdarowani.

§ 2.

Zobowiązuje się Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie przed zawarciem umów darowizny, o których mowa w § 1, do złożenia wniosku w przedmiocie udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia tychże umów, zgodnie z treścią Zarządzenia Nr OR.266.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie  zasad udzielania upoważnień i pełnomocnictw przez Prezydenta Miasta Chorzów.

§ 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.

 § 4.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Paulina Drzązgała, dnia: 2021-06-14
utworzony: 14-06-2021 / modyfikowany: 14-06-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu