Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.160.2021

Zarządzenie Nr OR . 160 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 18 czerwca 2021 roku

w sprawie ustalenia wysokości jednorazowych opłat z tytułu obciążania służebnościami przesyłu nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1990 z późn. zm.).

zarządzam:

§ 1.

Ustalić jednorazową opłatę z tytułu obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości według stawek zgodnie z tabelą:

L.p.

RODZAJ INFRASTRUKTURY

STAWKA OPŁATY

I. 1.

Gazociągi niskiego i średniego ciśnienia

 

 

 

80,00* zł za każdy rozpoczęty metr bieżący

I. 2.

Sieci wodociągowe

I. 3.

Sieci kanalizacyjne

I. 4.

Sieci ciepłownicze

I. 5.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia

I. 6.

Teletechniczne linie napowietrzne

* jeśli dla danego urządzenia/sieci wymagane jest określenie strefy kontrolowanej o szerokości większej niż 1m, wówczas należy doliczyć 20,00 zł za każdy rozpoczęty dodatkowy metr

II. 1.

Elektroenergetyczne linie kablowe ziemne niskiego i średniego napięcia

 

50,00 zł za każdy rozpoczęty metr bieżący

II. 2.

Teletechniczne linie kablowe ziemne (w tym kable monitoringu, światłowody)

 

III. 1.

Gazociągi podwyższonego średniego i wysokiego ciśnienia o średnicy do DN 500 włącznie

 

 

 

 

 

170,00* zł za każdy rozpoczęty metr bieżący

III. 2.

Magistrala wodociągowa powyżej DN 300 do DN 500 włącznie

III. 3.

Kolektor ściekowy powyżej DN 300 do DN 500 włącznie

III. 4.

Magistrala ciepłownicza powyżej DN 300 do DN 500 włącznie

III. 5.

Elektroenergetyczne linie kablowe ziemne wysokiego napięcia

III. 6.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego i wysokiego napięcia do 110 kV włącznie

* jeśli dla danego urządzenia/sieci wymagane jest określenie strefy kontrolowanej o szerokości większej niż 6m, wówczas należy doliczyć 20,00 zł za każdy rozpoczęty dodatkowy metr

IV. 1.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia powyżej 110 kV

 

 

 

350,00  zł za każdy rozpoczęty metr bieżący

IV. 2.

Gazociągi wysokiego ciśnienia o średnicy powyżej DN 500

IV. 3.

Magistrala wodociągowa powyżej DN  500

IV. 4.

Kolektor ściekowy powyżej DN 500

IV. 5.

Magistrala ciepłownicza powyżej DN 500

 

V.

URZĄDZENIA TOWARZYSZĄCE

1.

Obiekty i urządzenia kubaturowe niezbędne do korzystania z urządzeń liniowych, w sposób trwały zajmujący powierzchnię terenu, a także umieszczone pod lub nad powierzchnią terenu

300,00 zł za 1 m² powierzchni rzutu poziomego obiektu lub urządzenia, liczonej z maksymalną dokładnością do jednej dziesiątej metra kwadratowego, nie mniej jednak niż 120,00 zł dla każdego obiektu lub urządzenia

2.

Słupy dla linii napowietrznej niskiego napięcia

25,00 zł za każdą podporę słupa

3.

Słupy dla linii napowietrznej średniego napięcia

70,00 zł za każdą podporę słupa

4.

Słupy dla linii napowietrznej wysokiego napięcia

70,00 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni rzutu poziomego słupa wraz z poprzecznikami

§ 2.

Stawki, o których mowa w niniejszym Zarządzeniu nie zawierają podatku VAT.

§ 3.

  1. W przypadku stwierdzenia zajęcia nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów bez wiedzy Miasta i bez tytułu prawnego, pobiera się opłatę za okres nie podlegający przedawnieniu, wyliczoną na podstawie stawki wynikającej z niniejszego Zarządzenia, do której nie dolicza się podatku VAT.
  2. W przypadku braku zgody Miasta na korzystanie z nieruchomości lub braku zgody użytkownika nieruchomości na uregulowanie stanu prawnego – stawkę wyjściową będącą podstawą do ustalenia opłaty, podwyższa się o 100%.

§ 4.

Zmiana wysokości stawek określonych w niniejszym Zarządzeniu może następować w terminach nie krótszym niż 1 rok, w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem,
ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 5.

Prezydent Miasta w indywidualnych przypadkach zastrzega sobie prawo do ustalania opłat za udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów, w inny sposób niż określony w niniejszym Zarządzeniu.

§ 6.

Do spraw wszczętych i niezakończonych, co do których nie zostały sporządzone protokoły uzgodnień, stosuje się niniejsze Zarządzenie.

§ 7.

Traci moc Zarządzenie Nr OR.129.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości jednorazowych opłat z tytułu obciążania służebnościami przesyłu nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości.

§ 8.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Anna Karaszewska, dnia: 2021-06-18
utworzony: 21-06-2021 / modyfikowany: 22-06-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu