Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.164.2021

Zarządzenie Nr OR . 164 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego Gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.) w zw. z §  4 uchwały Nr VII/68/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 marca 2015 r.

zarządzam:

§ 1.

Powierzyć jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000175800, obowiązki polegające na realizacji usług w zakresie utrzymania czystości w toalecie miejskiej na skwerze przy ul. Floriańskiej w Chorzowie zgodnie z załącznikami:

Zadanie nr 1

  1. Planem rzeczowo – finansowym do zadania nr 1 stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia
  2. Warunkami wykonania obowiązków do zadania nr 1 stanowiącymi załącznik nr 2 do Zarządzenia

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Usług Komunalnych i Ekologii.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia  powierza się Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 3 ]osoba odpowiedzialna za treść: Zdzisław Moskal, dnia: 2021-06-25
utworzony: 23-06-2021 / modyfikowany: 30-06-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu