Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.168.2021

Zarządzenie Nr OR . 168 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowych akcji w spółce Ruch Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie.

Na podstawie art 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)

Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Wnieść do spółki Ruch Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Cichej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS Nr 0000224997, NIP 627-25-24-625, REGON 278335653 wkład pieniężny w wysokości 1.900.000,00 zł. (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych 00/100) w celu pokrycia wartości obejmowanych akcji zwykłych na okaziciela serii „Y”, dla objęcia których przewidziano środki finansowe w budżecie Miasta Chorzów na 2021 r.

§ 2.

W zamian za wkład pieniężny określony w §1 niniejszego Zarządzenia Miasto Chorzów obejmie 1.900 000 (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „Y” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) za każdą akcję, o łącznej wartości nominalnej 1.900.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych 00/100).

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM Chorzów.

 § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Marcin Kępa, dnia: 2021-07-06
utworzony: 05-07-2021 / modyfikowany: 12-07-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu