Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.169.2021

Zarządzenie Nr OR . 169 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowych akcji w spółce Ruch Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie.

Na podstawie art 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)

Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

  1. Wnieść do spółki Ruch Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Cichej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS Nr 0000224997, NIP 627-25-24-625, REGON 278335653 wkład pieniężny w wysokości 1.100.000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych 00/100 ) powiększony o odsetki umowne liczone jak odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych za okres od dnia 12 czerwca 2020 r. do dnia 6 lipca 2021 r.  w kwocie 93 786,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100), co daje łącznie kwotę wkładu pieniężnego w wysokości 1.193.786,00 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) w celu pokrycia wartości obejmowanych akcji zwykłych na okaziciela serii „Y”.
  2. Celem zapłaty ceny za obejmowane akcje zostanie dokonane potrącenie wierzytelności przysługującej Miastu Chorzów od spółki Ruch Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie z tytułu zwrotu dokonanej przez Miasto Chorzów wpłaty kwoty 1.100.000,00 (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych 00/100) zgodnie z umową zawartą pomiędzy Miastem Chorzów a spółką Ruch Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie w dniu 9 czerwca 2020 r. powiększonej o kwotę 93 786,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) tytułem odsetek umownych liczonych jak odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych za okres od dnia 12 czerwca 2020 r. do dnia 6 lipca 2021 r.   w związku z niewykonaniem zobowiązania przez Ruch Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie wynikającego z tej umowy.

 § 2.

W zamian za wkład pieniężny określony w §1 niniejszego Zarządzenia Miasto Chorzów obejmie łącznie 1.193.786 (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii „Y” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) za każdą akcję, o łącznej wartości nominalnej1.193.786,00 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100).

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM Chorzów.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Marcin Kępa, dnia: 2021-07-06
utworzony: 05-07-2021 / modyfikowany: 12-07-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu