Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.183.2021

Zarządzenie Nr OR . 183 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 20 lipca 2021 roku

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Brzozowej na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, w związku z art. 3051 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

 1. Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Brzozowej oraz ul. Brzozowej 70, oznaczonej działkami o numerach geodezyjnych: 1098/1 o powierzchni 2.287 m², 1138/1 o powierzchni 59 m², 1139/1 o powierzchni 497 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą KA1C/00011731/7–na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1, jako właściciela urządzeń infrastruktury sieciowej, tj. sieci kanalizacyjnej.
 2. Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Brzozowej 70, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 1135/1 o powierzchni 342 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą KA1C/00014826/1 –na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1, jako właściciela urządzeń infrastruktury sieciowej, tj. sieci kanalizacyjnej.
 3. Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Brzozowej, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 1137/1 o powierzchni 2.957 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą KA1C/00042241/1 –na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1, jako właściciela urządzeń infrastruktury sieciowej, tj. sieci kanalizacyjnej.

§ 2.

Wykonywanie prawa służebności przesyłu ograniczone jest do powierzchni:

 • na działce nr 1098/1 – 2,15 m²;

 • na działce nr 1138/1 – 0,75 m²,

 • na działce nr 1139/1 – 5,54 m²,

 • na działce nr 1135/1 – 1,45 m²,

 • na działce nr 1137/1 – 7,55 m².

§ 3.

Sposób ustanowienia prawa służebności przesyłu został określony w załączniku nr 1 do Zarządzenia.

§ 4.

Z tytułu ustanowienia przedmiotowej służebności ustala się jednorazowe wynagrodzenie w wysokości określonej na łączną kwotę 1.731,78 zł brutto, na którą składają się: wartość służebności wynikająca z operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości 1.286,00 zł, powiększona o należny podatek VAT w wysokości 295,78 zł oraz poniesiony przez Miasto koszt wykonania operatu szacunkowego w wysokości 150,00 zł brutto.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Iwona Kiwer, dnia: 2021-07-20
utworzony: 12-07-2021 / modyfikowany: 04-08-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu