Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.186.2021

Zarządzenie Nr OR . 186 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzowa
z dnia 22 lipca 2021 roku

w sprawie określenia szczegółowych zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych należących do Gminy Chorzów – Miasto na prawach Powiatu a będących w trwałym zarządzie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w zw. zart. 8 ust. 2 w zw. z art. 19 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)  

zarządzam co następuje:  

§ 1.

Zasady określone niniejszym Zarządzeniem (dalej „Zarządzenie”) dotyczą dróg wewnętrznych, nie zaliczanych do żadnej kategorii dróg publicznych, stanowiących własność Miasta Chorzów, zwanych dalej drogami wewnętrznymi, a będących w trwałym zarządzie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie.

§ 2.

Zasady zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z ich budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną, określone zostały w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

§ 3.

Zasady ustalania wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych określone zostały w Załączniku nr 2 do Zarządzenia.

§ 4.

Wzory wniosków na zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych, których właścicielem jest Miasto Chorzów, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg określają Załączniki od Nr 3 do Nr 9 do Zarządzenia.

§ 5.

Wzór umowy cywilnoprawnej na podstawie której udziela się zezwolenia i ustala wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej, stanowi Załącznik Nr 10 do Zarządzenia.

§ 6.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie.

§ 7.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

 

Załaczniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załaczniki 1 i 2 do Zarządzenia OR.186.2021 ]

pobierz plik: [ Załącznik Nr 3 do Zarządzenia OR.186.2021 ]

pobierz plik: [ Załącznik Nr 4 do Zarządzenia OR.186.2021 ]

pobierz plik: [ Załącznik Nr 5 do Zarządzenia OR.186.2021 ]

pobierz plik: [ Załącznik Nr 6 do Zarządzenia OR.186.2021 ]

pobierz plik: [ Załącznik Nr 7 do Zarządzenia OR.186.2021 ]

pobierz plik: [ Załącznik Nr 8 do Zarządzenia OR.186.2021 ]

pobierz plik: [ Załącznik Nr 9 do Zarządzenia OR.186.2021 ]

pobierz plik: [ Załącznik Nr 10 do Zarządzenia OR.186.2021 ]osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Moskal, dnia: 2021-07-22
utworzony: 22-07-2021 / modyfikowany: 04-08-2021
wprowadził(a): Anita Badura
rejestr zmian

Stopka serwisu