Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.198.2021

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.44.2022 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 22.02.2022 R.

Zarządzenie Nr OR . 198 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 2 sierpnia 2021 roku

w sprawie: zasad wyznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Chorzów wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowane są budynki oraz zasad ustalania ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażąlub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowane są budynki.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, uchwałą Nr XVII/307/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 30stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, uchwałą Nr XXXI/525/21 Rady Miasta Chorzów z dnia 28stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych,

zarządzam co następuje:

§ 1.

 

Ustala się następujące zasady wyznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek:

 1. Wyznaczone do sprzedaży mogą być wyłącznie lokale mieszkalne usytuowane w budynkach, w których utworzone zostały wspólnoty mieszkaniowe.
 2. Zasady zbycia lokali mieszkalnych określa odpowiednio załączniki nr 1.

 3. Decyzję o wyznaczeniu do sprzedaży lokali mieszkalnych podejmuje Trzeci Zastępca Prezydenta Miasta na wniosek Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 2.

 

Przyjąć zasady ustalania ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku oraz cenę sprzedaży ułamkowych części gruntu lub cenę sprzedaży ułamkowych części gruntu stanowiących podstawę do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek:

 1. Cenę sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w częściach wspólnych budynku oraz cenę sprzedaży ułamkowych części gruntu lub cenę sprzedaży ułamkowych części gruntu stanowiących podstawę do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu, na którym usytuowane są budynki – na podstawie wartości rynkowej ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym, ustala Trzeci Zastępca Prezydenta Miasta.
 2. Od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych udzielić 40% bonifikaty, po spełnieniu warunków określonych w uchwale Nr XVII/307/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 30stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.

 3. Od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych udzielić 30% bonifikaty, po spełnieniu warunków określonych w uchwale Nr XXXI/525/21 Rady Miasta Chorzów z dnia 28stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.

 4. Niezależnie od sposobu zapłaty ceny za nabycie lokalu mieszkalnego (jednorazowo lub wratach) do kwoty ustalonej po udzieleniu bonifikaty określonej w § 2 ust. 2, § 2 ust. 3, lub do ceny sprzedaży określonej zgodnie § 2 ust. 1, doliczyć:
  1) wartość środków finansowych przypisanych na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, w udziale przypadającym na lokal mieszkalny będący przedmiotem zbycia – za okres od 5 lat przed datą złożenia wniosku o wykup lokalu mieszkalnego, do dnia sporządzenia protokołu uzgodnień,
  2) wartość nakładów na ulepszenia* poniesione w lokalu mieszkalnym, pomieszczeniach przynależnych, przy czym w wartości tych nakładów nie uwzględnia się nakładów na ulepszenia poniesione w lokalu mieszkalnym, który przydzielony został na skutek opróżnienia zajmowanego wcześniej lokalu mieszkalnego, z przyczyn nie leżących po stronie najemcy – za okresod 5 lat przed datą złożenia wniosku o wykup lokalu mieszkalnego, do dnia sporządzenia protokołu uzgodnień.

 5. Wartości środków finansowych przypisanych na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej w udziale przypadającym na lokal mieszkalny oraz nakładów na ulepszenia, o których mowa w:
  1) § 2 ust. 4 pkt 1 określa zarządca wspólnoty mieszkaniowej,
  2) § 2 ust. 4 pkt 2 określa Zakład Komunalny PGM w Chorzowie

 6. Zobowiązać nabywcę lokalu mieszkalnego do zapłaty na rzecz Miasta Chorzów – Zakładu Komunalnego PGM w Chorzowie:
  1) wartości środków finansowych przypisanych na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, w udziale przypadającym na lokal mieszkalny będący przedmiotem zbycia, od dnia sporządzenia protokołu uzgodnień do dnia zawarcia aktu notarialnego,
  2) wartości nakładów na ulepszenia poniesione w lokalu mieszkalnym, pomieszczeniach przynależnych, przy czym w wartości tych nakładów nie uwzględnia się nakładów na ulepszenia poniesione w lokalu mieszkalnym, który przydzielony został na skutek opróżnienia zajmowanego wcześniej lokalu mieszkalnego, z przyczyn nie leżących po stronie najemcy, od dnia sporządzenia protokołu uzgodnień do dnia zawarcia aktu notarialnego,
  3) w zakresie zapłaty wartości środków finansowych oraz nakładów na ulepszenia określonych w § 2 ust. 6 pkt 1-2 nabywca zobowiązany jest do poddania się rygorowi egzekucji po myśli art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego.

 7. Wartości środków finansowych oraz nakładów na ulepszenia, o których mowa w § 2 ust. 6 pkt 1-2 określa Zakład Komunalny PGM w Chorzowie.

 8. Wartość środków finansowych przypisanych na funduszu remontowym wymieniona w § 2 ust. 4 pkt 1, ust. 6 pkt 1 stanowi składnik ceny lokalu, przy czym wartość ta mogła być już wydatkowana na remonty nieruchomości wspólnej zgodnie z podjętymi uchwałami Wspólnoty Mieszkaniowej.

 9. Wartość środków finansowych zgromadzonych na funduszu remontowym przypadających na lokal, będący przedmiotem zbycia do wykorzystania na remonty określi zarządca nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Trzeciemu Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Chorzów
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miasta

* pod pojęciem ulepszenia w niniejszym zarządzeniu rozumie się remonty bieżące, kapitalne i modernizacje, 

 

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia OR.198.2021 ]osoba odpowiedzialna za treść: Kataryna Pampuch, dnia: 2021-08-02
utworzony: 02-08-2021 / modyfikowany: 24-02-2022
wprowadził(a): Anita Badura
rejestr zmian

Stopka serwisu