Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.199.2021

Zarządzenie Nr OR . 199 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 2 sierpnia 2021 roku

w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego Gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1372) w zw. z § 4 uchwały Nr VII/68/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 marca 2015 r.

zarządzam:

§ 1.

Powierzyć jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000175800, obowiązki polegające na realizacji usług w zakresie utrzymanie czystości klatki szybu Prezydent zlokalizowanego w kompleksie „Sztygarka” w Chorzowie zgodnie z załącznikami:

Zadanie: utrzymanie czystości klatki szybu Prezydent zlokalizowanego w kompleksie „Sztygarka”

  1. Planem rzeczowo – finansowym do zadania stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia
  2. Warunkami wykonania obowiązków do zadania stanowiącymi załącznik nr 2 do Zarządzenia

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Usług Komunalnych i Ekologii.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia  powierza się Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miasta

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]


ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:



osoba odpowiedzialna za treść: Anna Poloczek, dnia: 2021-08-02
utworzony: 05-08-2021 / modyfikowany: 10-11-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu