Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.221.2021

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.155.2023 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 31.07.2023 R.

Zarządzenie Nr OR . 221 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.284.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Chorzów, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr OR.284.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów wprowadza się następujące zmiany:

 1. W Rozdziale VI w § 12 ust. 1 lit e) skreśla się pkt 5).

 2. W Rozdziale VI w § 26 skreśla się pkt 2).

 3. W Rozdziale IX w § 33 „Do zadań Wydziału Budżetu i Analiz należy:”:

  - po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
  „3a. Planowanie i organizowanie realizacji zadań w następujących dziedzinach:
  1) opracowywanie szczegółowych harmonogramów inwentaryzacyjnych oraz przygotowywanie formularzy i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia spisów z natury
  2) koordynacja pracy stałej komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych przy przeprowadzaniu inwentaryzacji składników majątkowych Miasta Chorzów
  3) prowadzenie postępowań wyjaśniających w zakresie stwierdzonych niedoborów i nadwyżek przy przeprowadzaniu inwentaryzacji składników majątkowych Miasta Chorzów.”,

  - w ust. 5 po pkt 18) dodaje się pkt 19) w brzmieniu:
  „19) sporządzanie wniosków co do stwierdzonych ewentualnych nieprawidłowości w gospodarce składnikami majątkowymi Miasta Chorzów”,

  - w ust. 6 po pkt 7) dodaje się punkty 8) i 9) w brzmieniu:
  „8) sporządzanie w terminach i okresach wynikających z ustawy o rachunkowości protokołów z rozliczenia wyników przeprowadzonej inwentaryzacji składników majątkowych Miasta Chorzów,
  9) sporządzanie projektów Zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych Miasta Chorzów”,

  - po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
  „6a. Wykonywanie następujących rodzajów wizji, przeglądów i inspekcji:
  1) przeprowadzanie kontroli z zakończonej inwentaryzacji pod kątem wypełnienia zaleceń Komisji Inwentaryzacyjnej, w zakresie stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych.”

  - w ust. 7 po pkt 1) dodaje się punkty 2) i 3) w brzmieniu:
  „2) powoływanie zespołów spisowych oraz szkolenie członków zespołów spisowych w zakresie zasad i sposobów przeprowadzania inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Chorzów
  3) nadzór nad pracami przygotowawczymi (przedinwentaryzacyjnymi), zmierzającymi do uporządkowania dokumentacji związanej z wyposażeniem danego wydziału.”

 4. W Rozdziale IX w § 35 „Do zadań Wydziału Egzekucji i Windykacji należy” w ust. 2 skreśla pkt 5).

 5. W Rozdziale IX w § 43 „Do zadań Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy”:

  - ust. 2 pkt 8) otrzymuje brzmienie:
  „8) wydawania zaświadczeń wynikających z działu VIIIA ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa”,

  - w ust. 2 po pkt 8) dodaje się pkt 9) w brzmieniu:
  „9) z zakresu kontroli podatkowej podatków i opłat lokalnych u podatników, inkasentów oraz ich następców prawnych”,

  - ust. 4 pkt 7) i 10) otrzymują brzmienie:
  „7) prowadzenie ewidencji zaświadczeń wynikających z działu VIIIA ustawy Ordynacja podatkowa”,
   „10) wydawanie zaświadczeń wynikających z działu VIIIA ustawy Ordynacja podatkowa”,

  - w ust. 5 po pkt 3) dodaje się pkt 4) w brzmieniu:
  „4) Referat Kontroli Podatkowej Podatków i Opłat Lokalnych (oznaczenie akt PD.IV)”.

 6. W rozdziale IX skreśla się § 62.   

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 nie ulegają zmianie.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2021-08-31
utworzony: 01-09-2021 / modyfikowany: 02-08-2023
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu